Wynika to z obowiązującego od 15 kwietnia br. rozporządzania z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. poz. 690).
Przypomnijmy, że indywidualne konta podatkowe zostały wprowadzone z początkiem 2020 r. Podatnicy zostali wtedy zobowiązani do wpłacania na mikrorachunek przede wszystkim PIT, CIT i VAT, co wynikało wprost z ordynacji podatkowej. Teraz, w załączniku do rozporządzenia, minister określił szczegółowo rodzaje podatków, które mają być wpłacane na mikrorachunek.
Należy pamiętać, że wykaz zawarty w załączniku do rozporządzenia nie zawiera wszystkich rodzajów należności w ramach danego rodzaju podatku, a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu indywidualnego konta. Przykładowo wpłaty z tytułu VAT-14 nadal muszą być regulowane na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
Przypomnijmy, że numer mikrorachunku można wygenerować lub sprawdzić dla siebie (dla danego podatnika) na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl. W tym celu należy podać identyfikator podatkowy:
  • PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niezarejestrowanych podatników VAT,
  • NIP w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej lub podatników VAT, lub płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.