Wykorzystanie danych od GIIF
Reklama
To rzadziej niż w 2019 r. i 2018 r., ale współpraca była efektywniejsza.
To wnioski z opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Finansów rocznego sprawozdania z działalności generalnego inspektora informacji finansowej za 2020 r. GIIF ma za zadanie tropić transakcje, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Aby było to możliwe, wybrane instytucje, np. płatnicze i banki, a także doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci przekazują mu informacje o transakcjach, których wartość przekracza 15 tys. euro.
GIIF wymienia się tymi danymi ze służbami (np. policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Agencją Wywiadu) i ze skarbówką.
W ubiegłym roku naczelnicy urzędów celno-skarbowych złożyli do GIIF 190 wniosków o informacje dotyczące 714 podmiotów, a dyrektorzy izb administracji skarbowej – 127 wniosków w zakresie 255 podmiotów.
Dla porównania rok wcześniej naczelnicy UCS skierowali 328 wniosków dotyczących 1473 podmiotów, a dyrektorzy IAS – 99 wniosków odnośnie do 255 podmiotów.
Ze sprawozdania wynika, że mimo mniejszej liczby wniosków działania były skuteczniejsze. GIIF, dzięki informacji zwrotnej ze skarbówki, często wysyłał do prokuratury zawiadomienia wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa związanego z praniem pieniędzy (określonego w art. 299 kodeksu karnego). Podejmował też inne działania uniemożliwiające pranie pieniędzy.
Nie o wszystkie informacje od GIIF skarbówka musi wnioskować. Te o popełnieniu przestępstwa skarbowego inspektor przekazuje jej sam, zgodnie z art. 106 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.).
Co skarbówka zrobiła z tymi informacjami? Ze sprawozdania wynika, że co najmniej w 63 przypadkach wykorzystano je do wszczęcia kontroli celno-skarbowych, a w ok. 209 przypadkach przydały się one w ramach już prowadzonych kontroli.
Ponadto co najmniej:
  • sześć informacji zostało przekazanych do prokuratury lub innego organu ścigania w celu wszczęcia postępowania karnego,
  • dwie informacje zostały wykorzystane do zablokowania przez organy KAS rachunków bankowych podmiotów podejrzewanych o przestępstwa skarbowe,
  • 56 informacji, po przeprowadzonej przez organy KAS analizie, zostało pozostawionych bez dalszych działań, ewentualnie odłożonych ad acta,
  • 67 informacji zostało przekazanych innym organom KAS w celu dalszego procedowania,
  • 203 informacje są aktualnie przedmiotem pogłębionych analiz, działań operacyjnych, monitoringu, prowadzonych przez organy KAS,
  • 26 informacji zostało przez organy KAS wykorzystanych „w inny sposób” w toku prowadzonych działań.
Ze sprawozdania wynika też, że w niektórych obszarach pandemia negatywnie wpłynęła na współpracę GIIF ze skarbówką.