Problem podwójnego opodatkowania transgranicznych spadków nie jest nowy i w praktyce dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jest też na tyle duży, że jeszcze w 2016 r. Bruksela uznała go za zagrożenie dla wspólnego rynku. Nadal jednak nie wprowadziła wiążących rozwiązań.
W konsekwencji podatnicy, którzy odziedziczą zagraniczny spadek, płacą podatek w obu państwach. Nie mogą powołać się na międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo nie dotyczą one podatku od spadków i darowizn.
Wyjątkiem w przypadku Polski są porozumienia podpisane przed II wojną światową z Austrią, Węgrami i Czechosłowacją (obowiązują one nadal z Czechami i Słowacją).
Kobieta, która wystąpiła o interpretację, odziedziczyła jednak majątek w Niemczech, gdzie pracowała jako opiekunka osób starszych. Pracodawca zapisał jej 180 tys. euro w spadku. Gdy zmarł, kobieta musiała zapłacić od tej kwoty 48 tys. euro niemieckiemu fiskusowi.
Sądziła, że będzie mogła odliczyć zagraniczną daninę od podstawy opodatkowania w Polsce. Twierdziła, że jest to „dług i ciężar spadku”, który może potrącić zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji w Polsce zapłaciłaby podatek od spadków i darowizn tylko od kwoty 132 tys. euro.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2287/10), w którym wyjaśniono, co można uznać za długi i ciężary spadkowe. Są to wszelkie obciążenia spadkodawcy, koszty leczenia i opieki jako związane z obowiązkami, które na spadkobiercę nakłada kodeks cywilny. Długiem i ciężarem spadku nie jest natomiast zagraniczny podatek, który nie wynika z prawa cywilnego, ani nie ciążył na spadkodawcy, a jego poniesienie nie jest konieczne do nabycia majątku czy wykonania testamentu – stwierdził NSA.
Podobnie orzekł 18 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1682/15).
Dyrektor KIS w pełni zgodził się z wykładnią NSA. To oznacza, że kobieta zapłaci podatek od spadku zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Nie odliczy zagranicznej daniny od podatku zapłaconego w naszym kraju.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.6.2021.2.MM