Resort podkreślił, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba dochować wszystkich pozostałych warunków określonych w kodeksie karnym skarbowym, czyli podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego i przesłać JPK_V7.
Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla rozliczania VAT, na piśmie w wersji papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu.