Przepis o zwolnieniu jest wyraźny i klarowny – dotyczy wyłącznie infrastruktury w portach morskich, a nie śródlądowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła właścicielki portu rzecznego, która chciała skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Zwalnia on z podatku od nieruchomości budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty. Podatniczka była przekonana, że jej także przysługuje ta preferencja.
Nie zgodził się z nią prezydent Bydgoszczy. Stwierdził, że przepis, na który powołuje się podatniczka, nie ma do niej zastosowania.
Kobieta zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ale sąd oddalił jej skargę. Stwierdził, że infrastruktura portowa to infrastruktura portów morskich, a nie śródlądowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny odwołał się tu do definicji infrastruktury portowej, zawartej w ustawie o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 33, poz. 179).
W jej świetle infrastrukturą portową są znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań określonych w ustawie.
Poza tym – jak wyjaśnił WSA – zwolnienie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 2 ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, tzn. zwolnione są obiekty, urządzenia i instalacje na terenie portu morskiego, które są wykorzystywane do świadczenia określonego rodzaju usług wyłącznie przez podmiot zarządzający portem. Nawet zatem w przypadku portów morskich nie każdy podmiot może skorzystać ze zwolnienia.
Właścicielka portu złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku, ale Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił. Sędzia Sławomir Presnarowicz wyjaśnił, że art. 7 ust. 1 pkt 2 jednoznacznie wskazuje na infrastrukturę morską, a nie rzeczną. Dlatego nie można go interpretować rozszerzająco.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1923/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia