Spytali o to małżonkowie, których łączy wspólność majątkowa i którzy wspólnie wynajmują nieruchomości. Począwszy od 2013 r. zeznanie roczne PIT-28 składał wyłącznie mąż, działając w imieniu swoim, jak i żony.
W 2019 r. małżonkowie osiągnęli z najmu przychody przekraczające limit 100 tys. zł, ale mimo to wpłacili do urzędu skarbowego ryczałt według dotychczasowej stawki 8,5 proc. Przedstawiciel urzędu powiadomił ich telefonicznie o niedopłacie. Wskazał, że skoro został przekroczony roczny limit 100 tys. zł przychodów, o którym mowa w art. 12 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.), to małżonkowie powinni wpłacić podatek według stawki 12,5 proc.
Małżonkowie woleli się co do tego upewnić. Sądzili bowiem, że każdemu z nich limit ten przysługuje odrębnie. We wniosku o interpretację przywołali art. 43 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wprowadza domniemanie prawne, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Żaden z nich nie może też przypisać sobie wyłącznej własności majątku i prawa do korzystania ze związanych z nim pożytków.
Uważali więc, że skoro od 2013 r. urząd skarbowy był regularnie informowany, iż deklarację PIT-28 składa wyłącznie mąż, działając w imieniu swoim i żony, to oboje powinni korzystać z odrębnego limitu 100 tys. zł przychodów. Argumentowali, że odmienna wykładnia dyskryminowałaby legalne małżeństwa względem nieformalnych par.
Dyrektor KIS wskazał jednak na art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku, z którego wprost wynika, że limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest przy tym istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków – podkreślił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.1004.2020.1.KK