OFC Barcelona, Real Madryt, Athletic Bilbao i Osasuna Pampeluna korzystały w latach 1990–2016 z niedozwolonej pomocy publicznej – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Uchylił korzystne dla czterech klubów piłkarskich orzeczenie sądu UE z 26 lutego 2019 r. Sprawa wróci kolejny raz do sądu I instancji, ale tym razem weźmie on pod uwagę wskazówki unijnego trybunału.
Wynik sporu został więc w zasadzie przesądzony. Kluby będą musiały zwrócić do budżetu Hiszpanii ogromne kwoty.
Problem powstał w 1990 r., gdy Hiszpania nakazała zawodowym klubom sportowym przekształcenie się w spółki akcyjne. Wyjątek dotyczył klubów, które w latach poprzedzających wejście w życie nowych przepisów osiągnęły dodatni wynik finansowy. Dzięki temu obowiązku przekształcenia uniknęły FC Barcelona i Real Madryt oraz baskijskie Athletic Bilbao i Osasuna Pampeluna. Wszystkie one mogły nadal funkcjonować jako stowarzyszenia o celu niezarobkowym, korzystając z niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych niż konkurenci.
W lipcu 2016 r. Komisja Europejska uznała tak skonstruowane przepisy za niedozwoloną pomoc publiczną, sprzeczną z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nakazała więc Hiszpanii odzyskanie korzyści podatkowych, z których skorzystały wspomniane cztery kluby piłkarskie.
Barcelona i Athletic Bilbao zaskarżyły decyzję Brukseli do Sądu UE, a ten przyznał im rację. Uznał bowiem, że Komisja niedostatecznie wykazała w decyzji, iż hiszpańskie przepisy mają charakter niedozwolonej pomocy publicznej. Według sądu UE korzyść z niższej stawki podatku, która przysługiwała czterem hiszpańskim klubom, mogła być zrównoważona przez mniej korzystne dla nich zasady odliczenia z tytułu reinwestycji nadzwyczajnych zysków. Bruksela powinna była wziąć to pod uwagę już na etapie wydawania decyzji – orzekł unijny sąd I instancji.
KE zaskarżyła ten wyrok do TSUE, a trybunał uznał jej argumenty za zasadne. Nie miał wątpliwości, że hiszpańskie przepisy mogły uprzywilejowywać cztery kluby piłkarskie działające w formie podmiotów o celu niezarobkowym wobec wszystkich innych klubów. Korzyść, którą w ten sposób uzyskały, jest sprzeczna z art. 107 TFUE, a Hiszpania powinna ją odzyskać – orzekł trybunał.
Zdaniem trybunału Komisja nie musiała już na etapie wydawania swojej decyzji brać pod uwagę ewentualnej niższej kwoty odliczenia z tytułu reinwestycji nadzwyczajnych zysków. KE może bowiem ograniczyć się do zbadania cech danego systemu, aby ocenić, czy ze względu na przewidziane w nim tryby postępowania zapewnia on swym beneficjentom korzyść (w porównaniu do konkurentów) i prowadzi do uprzywilejowania przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie handlowej. Natomiast zbadanie indywidualnej sytuacji każdego z przedsiębiorstw, których dana pomoc dotyczy, będzie konieczne dopiero na etapie odzyskiwania pomocy – wyjaśnił unijny trybunał. ©℗

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 4 marca 2021 r., sygn. C-362/19 P. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia