Takiej odpowiedzi udzielił wiceminister finansów Jan Sarnowski na poselską interpelację.
Tym samym – dodał – zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która stała się już podatnikiem CIT, nie mają żadnego wpływu na ten status. Słowem, spółka jawna nie stanie się na powrót transparentna podatkowo, jeżeli zmienią się jej wspólnicy i będą w nimi wyłącznie osoby fizyczne.
Wiceminister po raz kolejny przypomniał, że nowo powstałe spółki jawne, których wspólnikami nie będą wyłącznie osoby fizyczne, powinny jak najszybciej po rejestracji w KRS złożyć w urzędzie skarbowym informację o swoich wspólnikach (CIT-15J). Tylko to pozwoli im uchronić się przed przejściem na CIT.
Odpowiedź na poselską interpelację potwierdza stanowisko Ministerstwa Finansów, które przedstawiliśmy jako pierwsi w artykułach „Spółki jawne mogą uniknąć podatkowej pułapki” (DGP nr 15/2021) i „Przekształcone spółki jawne mogą uniknąć podatkowej pułapki” (DGP nr 25/2021).
Wątpliwości na tym tle powstały wskutek nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Weszła ona w życie 1 stycznia 2021 r. i spowodowała opodatkowanie spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które nie złożą w urzędzie skarbowym odpowiedniej informacji CIT-15J przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego. Spółki już istniejące miały na to czas do 31 stycznia br.
Jakiekolwiek późniejsze zmiany w składzie wspólników muszą być zgłaszane właściwemu urzędowi skarbowemu w ciągu 14 dni.
Kto składa i kiedy
Poselska interpelacja dotyczyła głównie spółek jawnych przekształconych z innych społek osobowych. Poseł spytał, który podmiot i w jakim terminie powinien złożyć informację CIT-15J w celu uniknięcia podatku dochodowego.
W odpowiedzi wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że termin złożenia informacji oraz to, kto powinien ją złożyć, zależy od stanu faktycznego. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej jednostka, co do zasady, zamyka księgi rachunkowe. Jednakże, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 tej ustawy można nie zamykać ksiąg rachunkowych m.in. w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową.
W konsekwencji – wyjaśnił wiceminister – jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia, np. spółki komandytowej, to informację CIT-15J powinna złożyć w terminie:
  • 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia – jeżeli w jego trakcie doszło do zmiany wspólników lub ich praw do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia), lub
  • przed dniem rejestracji przekształcenia – jeżeli w trakcie przekształcenia nie doszło do zmiany wspólników lub ich praw do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia); w tym przypadku informację CIT-15J musiałaby złożyć spółka przekształcana (czyli w tym wypadku komandytowa).
Zmiana wspólników
Autor interpelacji spytał również, czy jeśli w spółce jawnej, która stała się już podatnikiem CIT, zmieni się następnie skład wspólników (będą w nim wyłącznie osoby fizyczne), to spółka ta odzyska status podmiotu transparentnego podatkowo. I czy jeśli tak się stanie, to w którym momencie – spytał parlamentarzysta.
W odpowiedzi wiceminister wyjaśnił, że spółka jawna, która raz zostanie podatnikiem CIT, pozostanie nim aż do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z KRS. Wynika to wprost z art. 1 ust. 5 ustawy o CIT.
Tym samym jakiekolwiek zmiany w składzie wspólników, o które spytał poseł, pozostałyby bez znaczenia – podsumował wiceminister. ©℗
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 15 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 18645
Współpraca Katarzyna Jędrzejewska