Podatkiem CIT zostały objęte spółki komandytowe i niektóre spółki jawne, pojawił się też dobrowolny tzw. CIT estoński. Przypominamy zmiany w CIT wprowadzone wraz z początkiem 2021 r.

CIT to podatek od dochodów, które uzyskuje osoba prawna. Płacą go spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i niektóre jawne, a także m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i podatkowe grupy kapitałowe.

CIT a spółki komandytowe i jawne

Największą zmianą w CIT w 2021 r. jest objęcie tym podatkiem spółek komandytowych. Jej wprowadzenie oznacza, że zysk takiej spółki jest opodatkowany podwójnie – pierwszy raz podatek płaci spółka, drugi raz wspólnik, który uczestniczy w podziale zysku. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w tej formie prawnej rozważa więc, czy nie dokonać przekształcenia. Problem dotyczy ok. 40,5 tys. spółek komandytowych w Polsce. To drugi po spółce z o.o. najpopularniejszy typ spółki w naszym kraju.

Zmiana jest neutralna podatkowo dla komplementariuszy. Uzyskiwana przez nich dywidenda formalnie będzie opodatkowana, ale ten podatek będzie pomniejszony o przypadającą na danego wspólnika część CIT zapłaconą już przez spółkę komandytową. Inaczej wygląda sytuacja w stosunku komandytariuszy. Przewidziano co prawda możliwość zwolnienia ich z części podatku, ale w praktyce wielu wspólników skorzysta z tego w niewielkim zakresie albo nie skorzysta wcale.
CIT-em objęte zostały też niektóre spółki jawne. Podatek zapłacą te z nich, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o swojej strukturze.

Sprawozdania ze strategii podatkowej

Wymóg publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy największych podmiotów, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość ich obrotu. Strategię ogłasza się na swojej stronie internetowej, informując o tym naczelnika urzędu skarbowego. Strategia powinna zawierać informacje o: stosowanych procedurach i procesach podatkowych, realizacji obowiązków podatkowych, transakcjach z podmiotami powiązanymi, planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, działalności w rajach podatkowych.

Pozostałe zmiany w CIT w 2021 roku

Inne zmiany w ustawie o CIT to m.in.:
- wprowadzenie spółek nieruchomościowych, w których połowa majątku składa się z praw do nieruchomości. Takie spółki muszą ujawnić swoją strukturę zapłacić podatek od zbycia swoich udziałów lub akcji.
- ograniczenie możliwość rozpoznania strat przez podmiot przejmujący lub nabywający przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
- tzw. estoński CIT, dzięki któremu spółka akcyjna lub z o.o. może nie płacić podatku, jeśli zysk reinwestuje zamiast wypłacać go wspólnikom. Estoński CIT jest dobrowolny, aby z niego skorzystać, trzeba spełnić szereg warunków dotyczących m.in. inwestowania i zatrudnienia.
- alternatywą dla estońskiego CIT-u jest specjalny fundusz inwestycyjny. Pozwala szybciej rozliczyć wydatki na cele inwestycyjne - podatnicy zyskają możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na niektóre środki trwałe, które zostaną dopiero zakupione.Kiedy zmiany w CIT wejdą w życie?

Nowe przepisy o CIT obowiązują od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku opodatkowania spółek komandytowych możliwe jest odroczenie opodatkowania do 1 maja 2020 r. Skorzystanie z tego rozwiązania oznacza jednak kłopot dla księgowych, którzy będą musieli wydłużyć obecny rok podatkowy w takiej spółce do 30 kwietnia 2021 r.
Informację o realizowanej strategii podatkowej po raz pierwszy trzeba złożyć do końca 2021 r.
Estoński podatek wybiera się na cztery lata z możliwością przedłużenie tego czasu o kolejny czteroletni. Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Dla istniejących spółek, w których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, w 2021 r. termin upłynął 1 lutego. Pozostałe spółki z o.o. i akcyjne nadal mogą składać wniosek.