W poprzednich latach nie było to możliwe, bo zryczałtowany podatek mogli wybrać tylko podatnicy wynajmujący prywatny majątek.
Zryczałtowany podatek wynosi – tak jak dotychczas przy najmie prywatnym – 8,5 proc. przychodów i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł. Ograniczeniem jest tylko limit przychodów uprawniający do stosowania ryczałtu, który wynosi 2 mln euro. Oznacza on, że aby w 2021 r. można było stosować tę formę opodatkowania, przychody za 2020 r. nie mogły przekroczyć 9 030 600 zł.
Chcąc wybrać ryczałt, przedsiębiorcy muszą najpóźniej dziś:
  • złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego, lub
  • wysłać zgłoszenie za pomocą wniosku CEIDG-1.
Jeżeli prowadzący biznes nie zgłoszą wyboru tej formy opodatkowania, stracą możliwość jej stosowania.
Inaczej jest przy najmie prywatnym – w tym wypadku wystarczy wpłacić podatek do urzędu skarbowego. Wynika to z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905). Zgodnie z tym przepisem za równoznaczne z wyborem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania (PIT-28).
Możliwość wyboru ryczałtu przez podatników wynajmujących firmowy majątek to dobra wiadomość dla osób, które nie ponoszą dużych kosztów przy wynajmowaniu licznych mieszkań, domów bądź lokali użytkowych. Stosując ryczałt, nie można co prawda odliczać wydatków (podatek płaci się od przychodu), ale w zamian odpowiednio niższa jest jego stawka. W efekcie podatnikom bardziej może się opłacać 8,5-proc. podatek od przychodów (i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł) niż PIT na ogólnych zasadach (czyli według skali: 17 proc. i 32 proc.) lub według liniowej stawki 19 proc.
Zmiana położyła także kres licznym wątpliwościom, czy wynajem jest jeszcze prywatny, czy już w ramach działalności gospodarczej. Wcześniej było to przyczyną licznych sporów z organami podatkowymi. Z reguły podatnicy usiłowali uzasadnić, że wynajmują swój majątek prywatnie, a fiskus twierdził, że robią to w ramach biznesu (co wykluczało ryczałt).
Zmianę potwierdziło także Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP, którą opublikowaliśmy w artykule „Najem w ramach biznesu również z ryczałtem” (DGP nr 190/ 2020). Resort poinformował wtedy (na etapie przygotowywania nowelizacji), że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt ma wynosić 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad 100 tys. zł, m.in. z tytułu:
  • przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, czyli przychodów z tytułu najmu prywatnego,
  • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody, obok przychodów z podstawowej działalności gospodarczej określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, są również zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej,
  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
  • wynajmu i dzierżawy: samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
  • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.
Natomiast pozostałe usługi najmu, dzierżawy, zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a które nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4, będą opodatkowane według stawki 8,5 proc. – dodał resort finansów. ©℗