Na gruncie prawa bilansowego do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.), jednak pod warunkiem, że siedziby ich firm lub miejsc sprawowania zarządu znajdują się na terytorium Polski oraz ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. Zastosowanie ustawy dotyczy także przedsiębiorstw w spadku, obejmujących składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Tu jest warunek, że na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a u.r.).
Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w spadku mogą też dobrowolnie stosować zasady rachunkowości określone ustawą od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. Jednak wtedy przed rozpoczęciem roku obrotowego są zobligowane do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym na formularzu PIT-36/PIT-36S, składanym za rok podatkowy, w którym były prowadzone księgi rachunkowe. Jeżeli tego nie zrobią, to ciąży na nich obowiązek prowadzenia – zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT – podatkowej księgi przychodów i rozchodów.