Dochodów objętych ulgą IP Box, czyli 5-procentową stawką PIT, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, opodatkowane zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT. Jak wyjaśnił dyrektor KIS, nie zostały one wymienione w art. 30h ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w:
  • art. 27 ust. 1, 9, 9a ustawy o PIT (dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, rent i emerytur, umów o dzieło i umów zlecenia),
  • art. 30b (zyski kapitałowe opodatkowane według stałej stawki 19 proc.),
  • art. 30c (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym według stawki 19 proc.), oraz
  • art. 30f (dochody zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowane według stałej stawki 19 proc.).
Dochody te pomniejsza się o odliczone: kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a) i kwoty dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (o których mowa w art. 30f ust. 5).
W art. 30h nie został natomiast wymieniony art. 30ca ust. 1, zgodnie z którym podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5 proc. podstawy opodatkowania – wyjaśnił dyrektor KIS.
Identycznie stwierdził w interpretacji z 14 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3.02.2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.800.2020.2.MR