Reklama
Skorzystanie z preferencji wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Po pierwsze, wydłużenie terminu dotyczy wyłącznie przedsiębiorców działających w branżach ściśle określonych w projekcie według symboli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Chodzi o branże: gastronomiczną i cateringową, rozrywkową, fitness, sprzedaży detalicznej, turystyczną, przewozu osób, hotelową i zakwaterowania, opieki zdrowotnej, sportową, filmową i fotograficzną, edukacyjną, prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych, artystyczną i branżę wynajmu oraz dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych.
Po drugie, chcąc skorzystać z preferencji, trzeba ponieść negatywne skutki ekonomiczne z uwagi na pandemię koronawirusa.
Wydłużenie terminów na wpłatę styczniowych zaliczek dotyczy zaliczek, które płatnicy pobierają od przychodów z:
  • pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników.
Przesunięcie dotyczy także wpłaty zryczałtowanego podatku pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
Zdaniem resortu finansów tak określone warunki spełni około 90 tys. przedsiębiorstw. To kolejne już wydłużenie terminów do wpłaty zaliczek na PIT w okresie pandemii.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – w uzgodnieniach międzyresortowych