Jeśli gmina nie jest w stanie rozdzielić kosztów związanych z działalnością opodatkowaną i nieopodatkowaną, to ma pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków na utrzymanie plaż. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Wyrok dotyczył nadmorskiego miasta, które użytkuje plaże należące do Skarbu Państwa. Zgodnie z umową dzierżawy płaci czynsz roczny, a SP wystawia mu faktury VAT. Gmina ponosi też koszty związane m.in. z oczyszczaniem plaż, remontami zejść na brzeg czy zapewnieniem kabin sanitarnych.
Reklama

Reklama
Wydatki te są związane zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną. Miasto wydzierżawia bowiem plaże – za pośrednictwem zakładu budżetowego – podmiotom gospodarczym, które płacą za to czynsz. Pozostałym udostępnia je nieodpłatnie – jako przestrzeń publiczną. Nie ma jednak danych, które pozwalają na określenie powierzchni płatnej i darmowej. Wynika to z tego, że różne podmioty korzystają z plaż w różnych okresach, na dodatek ich rozmiary zmieniają się np. pod wpływem pływów morskich.
Samorząd chciał wiedzieć, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami dotyczącymi plaż w sytuacji, gdy nie ma obiektywnie możliwości przyporządkowania zakupów do poszczególnych rodzajów działalności – opodatkowanej i nieopodatkowanej. We wniosku o interpretację podatkową podkreślał, że z jednej strony ponosi koszty związane z utrzymaniem terenu nadbrzeżnego, a z drugiej – ma obroty opodatkowane związane z plażami, np. wynagrodzenie za dzierżawę czy za miejsce pod reklamy.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że miasto może odliczyć jedynie część podatku obliczoną według współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Uzasadnił, że wydatki związane z funkcjonowaniem plaż mają jedynie pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi gminy, a ponadto odpłatna dzierżawa dotyczyła tylko niewielkiej powierzchni.
Sąd przyznał rację miastu. Powołał się m.in. na uchwałę NSA z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10). Zgodnie z nią w przypadku gdy nie da się jednoznacznie określić, czy dany wydatek związany był z czynnościami opodatkowanymi, czy też nieopodatkowanymi, to należy przyjąć, że podatnikowi przysługuje pełne odliczenie VAT. Wyrok gdańskiego WSA jest nieprawomocny.
Ważne
Ministerstwo Finansów przedstawiło ostatnio założenia do nowelizacji ustawy o VAT, które przewidują wprowadzenie prewspółczynnika w VAT. Spowoduje to ograniczenie możliwości odliczania podatku, w szczególności przez gminy
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 10 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 391/14.