Czy przedłużenie prawa do odliczania VAT do trzech miesięcy dotyczy faktur otrzymanych przed 1 stycznia 2021 r.?

Przez przeoczenie podatnik dopiero teraz przesłał do biura fakturę otrzymaną w październiku 2020 r. Czy w związku ze zmianą przepisów można odliczyć VAT z tej faktury w ramach pliku JPK_V7M za styczeń 2021 r., czy też konieczne jest skorygowanie pliku JPK_V7M przesłanego za październik 2020 r.?
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne mogą odliczać VAT na bieżąco w miesiącu powstania prawa do odliczenia oraz w trzech (a nie w dwóch, jak rzecz się miała do końca 2020 r.) następujących po nim miesiącach (zob. nowe brzmienie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).
Zmianie tej nie towarzyszyło dodanie przepisu przejściowego, określającego sposób stosowania nowego brzmienia art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. W mojej ocenie powoduje to, że z przedłużonej możliwości korzystania z prawa do odliczenia mogą korzystać również podatnicy, u których prawo do odliczenia powstało jeszcze w 2020 r. Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji nadal możliwe jest skorzystanie z prawa do odliczenia na bieżąco, tj. w ramach pliku JPK_V7M za styczeń 2021 r. Korekta pliku JPK_V7M będzie konieczna dla skorzystania z prawa do odliczenia z przedmiotowej faktury dopiero po 25 lutego 2021 r. (tj. po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT za styczeń 2021 r.).
Zastrzec jednak pragnę, że jak dotąd nie pojawiły się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tej kwestii. W szczególności odpowiedź na przedstawione pytanie nie wynika z projektu objaśnień podatkowych do pakietu SLIM VAT.
Podstawa prawna
art. 86 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
W jaki sposób wykazać w 2021 r. nabycie towarów z Wielkiej Brytanii dostarczonych w ubiegłym roku
W grudniu 2020 r. podatnik otrzymał towar z Anglii od kontrahenta zarejestrowanego dotychczas jako podatnik VAT UE. Do dziś nie otrzymał jednak faktury dokumentującej ten zakup. Czy mimo wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakup ten należy wykazać w styczniu 2021 r. jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Czy należy to uczynić w jakiś szczególny sposób?
Z art. 51 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej wynika, że dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2020 r. L 434, s. 1; dalej: dyrektywa VAT) ma zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie. Tym bardziej przepisy dyrektywy VAT mają zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, jeżeli wysyłka lub transport zakończyły się przed zakończeniem okresu przejściowego. A zatem wskazany zakup stanowi dla podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 9 ustawy o VAT.
Jednocześnie należy wskazać, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (zob. art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Powoduje to, że jeżeli w przedstawionej sytuacji angielski dostawca do 15 stycznia 2021 r. nie wystawił faktury dokumentującej dokonaną dostawę (co sugeruje fakt, że podatnik nie otrzymał jak dotąd takiej faktury), obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał tego właśnie dnia. Oznaczałoby to, że przedmiotowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinno zostać wykazane w styczniu 2021 r.
Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że nie ma przepisów przewidujących szczególny sposób wykazywania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z Wielkiej Brytanii, dla których obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2020 r. W konsekwencji uważam, że przedmiotowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy wykazać w taki sam sposób, jak było to dokonywane w trakcie 2020 r. (w czasie trwania okresu przejściowego).
Podstawa prawna
art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 oraz art. 20 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
art. 51 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 29, s. 7; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2020 r. L 443, s. 3)
Wykonywanie jakich czynności pozbawia prawa do kwartalnego rozliczania VAT
Rozliczany przez nas podatnik, który składał deklaracje VAT za okresy kwartalne (plik JPK_V7K), wykonał w grudniu 2020 r. usługi budowlane o wartości przekraczającej 50 tys. zł. Czy w związku z tym utracił on możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT?
W art. 99 ust. 3a ustawy o VAT określone są przypadki, gdy nie jest możliwe składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne (także przez podatników rozliczających VAT metodą kasową). W przepisach tych 1 stycznia 2021 r. dokonane zostały dwie zmiany, w tym nowe brzmienie otrzymał art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, którego treść dotychczas wyłączała możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne ze względu na dokonywanie dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2021 r. przepis ten wyłącza możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne jedynie ze względu na dokonywanie dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (nie ma już w nim mowy o świadczeniu usług).
Oznacza to, że wskazana w treści pytania okoliczność nie spowodowała, iż podatnik, o którym mowa, utracił prawo do składania deklaracji za okresy kwartalne. Podatnik ten nadal więc może składać takie deklaracje.
Podstawa prawna
art. 99 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
Jak dokumentować zakup produktów rolnych od rolników
Czy w przypadku podatnika skupującego produkty rolne od rolników indywidualnych w celu sprzedaży w ramach swojej działalności można ujmować koszty tych zakupów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie zbiorczych dowodów wewnętrznych? Czy też konieczne jest odrębne ujmowanie tych zakupów w księdze?
Na udokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) (zob. par. 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR). Dotyczy to m.in. zakupów, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt (zob. par. 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR).
Z rozporządzenia w sprawie PKPiR nie wynika przy tym możliwość sporządzania zbiorczych dowodów wewnętrznych. Zdaniem organów podatkowych wyłącza to możliwość ich stosowania (zob. przykładowo interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 maja 2008 r., nr ITPB1/415-97/08/HD oraz z 2 kwietnia 2009 r., nr ITPB1/415-56b/09/AK), a więc zdaniem organów podatkowych poszczególne zakupy produktów rolnych od rolników powinny być dokumentowane odrębnymi dowodami wewnętrznymi.
Podstawa prawna
par. 13 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)