Karta podatkowa to prawdopodobnie najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, na czym polega, komu przysługuje i kto może z karty podatkowej skorzystać.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej to minimum formalności i proste zasady. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy świadczący określone usługi, m.in. polegające na sprzedaży swoich wyrobów, gastronomiczne, medyczne, edukacyjne i związane z drobnym handlem.

Karta podatkowa - co to jest?

Karta podatkowa to rodzaj zryczałtowanego opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Kwota podatku jest w niej stała, miesięczne stawki wynikają z obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych i zależą od rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a zazwyczaj także od liczby mieszkańców miejscowości, w której przedsiębiorca świadczy usługi. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Obowiązujące w 2021 r. stawki karty podatkowej zostały określone w formie tabeli w obwieszczeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 r. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gmin.

Na czym polega karta podatkowa?

Kartę podatkową reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie) w art. 23 i następnych. Podatnik może samemu wybrać, czy rozliczać się w ten sposób. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) na dany rok należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia. Można wysłać dokument osobiście, listownie lub online. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o objęcie tym podatkiem składa naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Może dołączyć go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dla każdego przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego ustala w formie decyzji wysokość miesięcznego podatku w danym roku podatkowym. Opiera się na tabeli zawartej w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Karata podatkowa jest dostępna wyłącznie dla określonych branż. Podatnicy rozliczający się w ten sposób muszą spełniać też dodatkowe kryteria. W przypadku wielu profesji niezbędne jest

zachowanie wskazanej wielkość zatrudnienia. Inne branże wymagają spełnienia warunków, o których mowa w poszczególnych częściach załącznika nr 3 do ustawy o ryczałcie. Krajem prowadzenia działalności musi być Polska.

Obecnie karta podatkowa jest dostępna dla podatników prowadzących:

 • działalność usługową lub wytwórczo-usługową, których profesje zostały wyszczególnione w załączniku nr 4 do ust. o ryczałcie (np. fryzjer, mechanik, kosmetyczka, wulkanizator, stolarz, zegarmistrz, konserwator antyków, kowal naprawiający i konserwujący narzędzia, sprzęt i maszyny rolnicze).
 • handel detaliczny żywnością, napojami (z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.), wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami.
 • handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi (wyłączeni są m.in. przedsiębiorcy sprzedający paliwa lub części i artykuły motoryzacyjne).
 • działalność gastronomiczną lub w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach pod warunkiem, że nie dokonują sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.

  Zobacz również:

  Karta podatkowa 2021. Przedsiębiorcy zapłacą więcej, ale są też korzystne zmiany

 • działalność w zakresie usług transportowych wykonywanych jedynie przy użyciu jednego pojazdu.
 • działalność w zakresie usług rozrywkowych.
 • działalność lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej wykonujących czynności z zakresu ochrony zdrowia.
 • działalność lekarza weterynarii oraz sprzedaży towarów związanych ze świadczonymi usługami.
 • działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi.
 • działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny (pomoc w nauce, korepetycje).
 • Karta podatkowa to rozwiązanie dla podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przy niektórych branżach wybór karty podatkowej jest też możliwy przy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Zalety karty podatkowej

Podatnik płacy stałą kwotę podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów, co daje możliwość lepszego rozplanowania finansów firmy na każdy miesiąc. Opodatkowane w ten sposób przedsiębiorcy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych (składają jednak deklarację PIT-16A) oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są natomiast zobligowane do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur oraz przechowywania ich kopi przez pięć lat.

Wady karty podatkowej

Stałe kwoty podatku w przypadku karty mogą niekiedy okazać się wadą, np. w branżach typowo sezonowych – w gorszych finansowo miesiącach należy zapłacić podatek w takiej samej wysokości jak w okresie prosperity. Innym mankamentem karty podatkowej jest brak możliwości korzystania z ulg, jakie przysługują podatnikom rozliczających PIT na zasadach ogólnych, np. ulgi na dzieci. Są też pewne wyłączenia, np. nie można prowadzić innej działalności gospodarczej poza tą wskazaną we wniosku o decyzję do skarbówki, co do zasady nie można też korzystać z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne. Dochodzi do tego obowiązek informacyjny – urząd skarbowy należy zawiadomić o każdej zmianie miejsca prowadzenia działalności, stanu zatrudnienia i innych okoliczności mających wpływ na wymiar obowiązku podatkowego.

Podsumowanie

Karta podatkowa to rozwiązanie, które warto rozważyć, gdy prowadzi się prosty biznes. Nie potrzebne są wtedy szczegółowe informacje o prowadzeniu ksiąg, składaniu deklaracji itp. Szczególne korzyści odczują firmy, których działalność jest prowadzona w mniejszych miejscowościach i przy zatrudnieniu niewielu pracowników, skorzystają bowiem z najniższych stawek karty podatkowej.