Pytanie zadała kobieta, która prowadzi pola kempingowe i namiotowe w ośrodku wypoczynkowym. Składa się na niego: grunt, budynki i budowle (m.in. pawilon noclegowy, 10 domków drewnianych).
Kobieta kupiła z mężem ten ośrodek w 2005 r., a teraz zamierza go sprzedać spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która od lipca 2020 r. prowadzi na tym terenie działalność turystyczną (na podstawie umowy dzierżawy). Wyjaśniła, że nabycie ośrodka nie podlegało VAT, nie została wystawiona z tego tytułu faktura.
Chciała się upewnić, czy sprzedaż tego ośrodka będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem:
  • gdy jest ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo
  • gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.
Podatniczka uważała, że zwolnione z VAT będzie również zbycie prawa wieczystego gruntu. Wskazała na uchwałę z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 2/11), w której Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu jest dostawą, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W rezultacie zbycie budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym ten budynek jest trwale usytuowany, należy traktować do celów VAT tak samo, jak zbycie budynku wraz z prawem własności gruntu.
Kobieta uważała więc, że sprzedaż ośrodka będzie w całości zwolniona z VAT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy: określone udziały w nieruchomości, prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości, a także udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.
Sprzedaż ośrodka trzeba więc uznać za odpłatną dostawę towaru – stwierdził dyrektor KIS. Zarazem jednak dodał, że będzie ona zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Nie nastąpi bowiem w ramach pierwszego zasiedlenia, bo do takiego zasiedlenia już doszło – kobieta od 2005 r. używała nieruchomości w prowadzonej działalności. Od chwili pierwszego zasiedlenia do sprzedaży upłynęły już ponad dwa lata, a więc sprzedaż będzie zwolniona z podatku, chyba że strony tej transakcji zrezygnują z niego. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest bowiem fakultatywne. Zgodnie z art. 43 ust. 10 podatnik może z niego zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części. Trzeba jednak spełnić warunki, a więc dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części muszą:
  • być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz
  • złożyć przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. 
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.633.2020.3.JG