Pobierając opłaty za udział w sekcjach sportowych prowadzonych przez ośrodek sportu i rekreacji, gmina działa jak podatnik VAT ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o opłaty za udział w sekcjach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych, pobierane (w postaci miesięcznych biletów) w wysokości ustalanej zarządzeniem burmistrza. Wynosiły one od 1 zł do 60 zł, w zależności od rodzaju sportu, wieku uczestnika, jego sukcesów sportowych, a także statusu ekonomicznego jego rodziny.
We wniosku o interpretację gmina poinformowała, że w ramach tych opłat uczestnicy mogą korzystać z sal sportowych, brać udział w treningach i zawodach sportowych, mają zapewnioną opiekę trenerską ‒ a w razie zawodów również transport, noclegi i wyżywienie.
Reklama
Pytanie sprowadzało się do tego, czy opłaty, które trafiają do budżetu gminy z tytułu uczestnictwa w sekcjach sportowych, są wyłączone z VAT. Takiego zdania była gmina, twierdząc, że nie jest to działalność przynosząca zysk.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że gmina jest w tym zakresie podatnikiem VAT, bo usługi OSiR są świadczone w reżimie cywilnoprawnym.
Opłaty są jednak zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 32 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy usług świadczonych przez kluby i stowarzyszenia, jeśli celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i nie jest ona nastawiona na zysk.
Równocześnie z okoliczności sprawy nie wynikało, by OSiR świadczył usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu i obiektów sportowych za odpłatnością.
Wobec tego ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy – stwierdził organ.
Konsekwencje finansowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania są podobne ‒ w obu przypadkach podatnik nie nalicza VAT należnego, ale nie ma też prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie poniesionych wydatków.
Różnica polega na tym, że działalność niepodlegająca VAT wpływa na tzw. prewspółczynnik, natomiast czynności zwolnione z VAT – na proporcję sprzedaży.
Podobne spory dotyczyły do niedawna usług związanych z edukacją i opieką społeczną. Ostatecznie minister finansów stwierdził ‒ wbrew swojemu wcześniejszemu stanowisku ‒ że świadcząc takie usługi, gmina nie działa jak podatnik VAT (interpretacja ogólna z 10 czerwca 2020 r., nr PT1.8101.3.2019).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.603.2020.2.MGO