Oba te rodzaje dokumentów mogą być nadal sporządzane w formacie PDF.
To odstępstwo od zasady, że sprawozdania finansowe muszą być utworzone w XML (ustrukturyzowane). Wyjątki są dwa. Sprawozdania, które są sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, mogą być w innym formacje, np. PDF.