Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wprowadza zmiany do: ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne oraz ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

"Zgodnie z deklaracją zawartą w treści uzasadnienia do projektu ustawy, akt ten służy realizacji dwóch zasadniczych celów. Pierwszym jest modyfikacja przepisów wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne w zakresie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2 oraz elektronicznego dokumentu dostawy. Drugim celem ustawy jest wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz przemieszczeń importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jak również wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie" - czytamy w komunikacie.

Do najistotniejszych postanowień ustawy należy zaliczyć:

  • utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz określenie zasad jego funkcjonowania;
  • zmiany w zakresie zasad i trybu postępowania rejestracyjnego podatników lub podmiotów dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych;
  • modyfikacje warunków zwolnień od akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych, w tym określonych wyrobów węglowych;
  • zmiany w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym uregulowanie problematyki monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu EMCS PL2, wymieniono.

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczą możliwości dokonywania przez naczelników urzędów skarbowych czynności sprawdzających polegających na weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia rejestracyjnego. Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej dotyczą opłat za zaświadczenie dotyczące rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Znowelizowany przepis ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne stanowi, iż w okresie do dnia 31 stycznia 2022 r. podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować przepisy dotychczasowe. Zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych mają charakter dostosowawczy, czytamy dalej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r., z wyjątkiem zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, które wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2021 r. oraz zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.