Reklama
Zmiany są konieczne głównie ze względu na nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów spółek kapitałowych, zwanego potocznie estońskim CIT. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. poz. 2122).
Nowy formularz
W związku z tym pojawi się zupełnie nowy formularz CIT/KW. Będzie to „informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych”. Będzie ona załącznikiem do zeznania CIT-8.

Reklama
Przypomnijmy, że prawo do estońskiego CIT będą miały tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Jeżeli powstaną one z przekształcenia z innej spółki (np. jawnej, komandytowej) albo z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, to trzeba będzie zapłacić podatek od przekształcenia i wykazać go w CIT-8. Pisaliśmy o tym w artykule „Resort finansów wydał objaśnienia do estońskiego CIT. Mają 123 strony” (DGP nr 243/2020).
Szczegóły tych rozliczeń trzeba będzie wykazać właśnie w informacji CIT/KW.
Roczne rozliczenia
Do nowych przepisów dotyczących estońskiego CIT zostanie dostosowany również samym formularz CIT-8:
  • w bloku B „Ustalenie dochodu/straty” pojawią się nowe rubryki, które umożliwią wykazanie kwot zaliczonych do przychodów z przekształcenia (na podstawie art. 7aa ust. 1 pkt 1a ustawy o CIT) oraz kwot zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 7aa ust. 1 pkt b ustawy),
  • w części E.1 „Dochody (przychody) wolne i odliczenia” zostanie wprowadzona rubryka dla podatników, którzy w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych osiągnęli stratę ze źródła przychodów i nabyli prawo do jej odliczenia (na warunkach określonych w art. 7 ust. 7 ustawy o CIT),
  • w bloku K „Inne zobowiązania podatkowe” pojawi się rubryka uwzględniająca obowiązek wykazania odsetek po wystąpieniu okoliczności w sytuacji gdy podatnik nieprawidłowo rozliczył stratę,
  • w bloku L „Informacje dodatkowe” zostaną wprowadzone rubryki, w których podatnik będzie mógł poinformować m.in.: o wyborze w następnym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, o zakończeniu w poprzednim roku jego stosowania.
Niezależnie od tego zmiany w CIT-8 są też związane z ułatwieniami wprowadzonymi tarczą antykryzysową, np. możliwością rezygnacji w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie. Podatnicy poinformują o takim kroku w rubryce „Inne informacje”.
Inne zmiany
Projekt zakłada też zmiany we wzorach:
  • zeznania CIT-8AB – pojawi się w nim, tak jak w CIT-8, rubryka „Inne informacje”, która umożliwi podatnikowi poinformowanie m.in. o rezygnacji w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie,
  • informacji CIT-8/O – w sekcji F „Obliczenie podatku” zostaną dodane pozycje „Doliczenia do podatku” i „Odliczenia od podatku”, dające możliwość podatnikom korzystającym z ulgi IP Box m.in. uwzględnienia podatku zapłaconego za granicą w dochodzie z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.
Drobne zmiany zostaną wprowadzone też do informacji o ulgach: na złe długi (CIT/WZ i CIT/WZG), badawczo-rozwojowej (CIT/BR), IP Box (CIT/IP), dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (CIT/8S, CIT/8SP) oraz do informacji o dochodach z kryptowalut (CIT/WW).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT – w konsultacjach