Wynagrodzenia dyrektorów spółki libańskiej, którzy nie są rezydentami w Libanie oraz nie wykonują tam swoich obowiązków, są zwolnione z opodatkowania. W powiązaniu z regulacjami polsko-libańskiej umowy pozwala to na wypłaty wolne od podatku.
Podstawowym mechanizmem optymalizacyjnym w umowie z Cyprem była, a w umowie z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nadal jeszcze jest wypłata wynagrodzenia dyrektorskiego zwolnionego z opodatkowania zarówno w Polsce, jak i w państwie źródła. Jego zastosowanie jest możliwe także na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Libanem (Dz.U. z 2004 r. nr 244, poz. 2445).
Zgodnie z jej art. 16 przychody osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym, otrzymywane jako wynagrodzenie członka zarządu spółki libańskiej, mogą być opodatkowane w Libanie. Jest to równoznaczne z przyznaniem temu krajowi prawa do opodatkowania takich dochodów, z czego może on, ale wcale nie musi skorzystać.
Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Libanie, to Polska zwolni go z opodatkowania. Jest to równoznaczne z tym, że wynagrodzenie osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym z tytułu zasiadania w zarządzie spółki libańskiej, musi być zwolnione z opodatkowania w Polsce, bez względu na libańskie prawo podatkowe. Słowem, bez względu na to, czy dochody osiągane przez daną osobę są faktycznie opodatkowane w Libanie, czy są zwolnione z podatku dochodowego na mocy tamtejszych przepisów.

Niezależnie skąd

Nie ma znaczenia miejsce wykonywania obowiązków członka zarządu spółki libańskiej. Nie muszą być one wykonywane w Libanie. Znajduje to potwierdzenie w kilku wydanych już w tym zakresie interpretacjach indywidualnych.
Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 listopada 2013 r. (nr IBPBII/1/415-821/13/BD) uznał, że „dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce w Libanie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce”.
Takie samo stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 19 marca 2014 r. (nr IBPBII/2/415-100/14/AK), a także dyrektor IS w Poznaniu w dwóch interpretacjach: z 19 marca 2014 r. (nr ILPB2/ 415-1190/13-2/JK, ILPB2/415-1191/13-2/JK).

W rocznym zeznaniu

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT polski rezydent otrzymujący wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki libańskiej oraz dochody z innych źródeł będzie musiał wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym w celu obliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej, mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych w Polsce. Jeżeli jednak polski rezydent otrzymujący wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki libańskiej nie uzyskał oprócz tego żadnych innych przychodów (dochodów), to nie ma obowiązku deklarowania go w rocznym zeznaniu podatkowym.

W Libanie

Zwolnienie z opodatkowania w Polsce wynagrodzeń członków zarządu spółek libańskich, będących polskimi rezydentami podatkowymi, jest pod względem efektywnego poziomu opodatkowania tych wynagrodzeń ściśle powiązane z regulacjami libańskiego prawa podatkowego. Reżim prawno-podatkowy w Libanie jest uzależniony od rodzaju spółki oraz zakresu jej działalności. Spółka typu SAL offshore (tj. spółka akcyjna, której zakres działalności na terytorium Libanu podlega ograniczeniom) podlega jedynie zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 1 mln funtów libańskich (równowartość ok. 665 dol.).
Spółka SAL offshore jest zatem podatnikiem libańskiego podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu na terytorium Libanu zgodnie z regulacjami lokalnego prawa podatkowego. Tym samym jest rezydentem podatkowym Libanu, co potwierdza wydawany dla niej certyfikat rezydencji podatkowej.
W tym kontekście na uwagę zasługuje art. 3 ust. 1 lit. e oraz lit. f, w związku z art. 4 ust. 1 umowy polsko-libańskiej. Pierwszy z nich definiuje pojęcie osoby, jako osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób prawnie utworzone w każdym z umawiających się państw. Z kolei art. 3 ust. 1 lit. f stanowi, że określenie „spółka” oznacza każdą osobę prawną lub każdą inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.
W ścisłym związku z tymi regulacjami pozostaje art. 4 ust. 1, który definiuje pojęcie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie”. Jest to każda osoba, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Określenie to nie obejmuje jednak osoby, która podlega opodatkowaniu w tym umawiającym się państwie w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł tylko w tym państwie lub z tytułu majątku tam położonego.
Wynika z tego, że jeżeli w Libanie byłaby spółka, która podlegałaby tam wprawdzie opodatkowaniu, ale jedynie w odniesieniu do dochodu osiąganego ze źródeł libańskich lub z tytułu majątku położonego w Libanie, to nie byłaby ona uważana za spółkę mającą siedzibę w Libanie. To zaś skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania umowy polsko-libańskiej do wypłat wynagrodzenia dyrektorskiego z takiej spółki.
W Libanie nie ma jednak spółki, która spełniałaby te kryteria. W szczególności spółka typu SAL offshore jest podatnikiem podatku dochodowego, podlegającym opodatkowaniu w Libanie wedle przepisów lokalnego prawa, które w tym wypadku przewiduje zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do wszelkich zysków tej spółki (a nie tylko zysków ze źródeł zagranicznych). Co więcej, spółka ta podlega podatkowi dochodowemu o charakterze zryczałtowanym. To, że jest on oderwany od wielkości jej obrotów, nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest, że spółka jest podatnikiem podlegającym opodatkowaniu od wszelkich swoich zysków, płacącym podatek dochodowy w Libanie w formie ryczałtu. Potwierdza to certyfikat rezydencji podatkowej wydawany przez libańskie Ministerstwo Finansów. Tym samym w pełni zasadne jest stosowanie umowy polsko-libańskiej do wypłaty wynagrodzenia dyrektorskiego z libańskiej spółki typu SAL offshore.

Inne wymogi

Spółka typu SAL offshore podlega pod libańskie regulacje dotyczące księgowości i obligatoryjnego audytu, bez względu na wielkość obrotów. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 20 tys. dol.

Rafał Nawrot partner zarządzający w Russell Bedford