31 maja upływa termin składania do Kasy zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Termin złożenia tych dokumentów nie zostanie przedłużony do poniedziałku.

KRUS wyjaśnia, że zgodnie z art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.), rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, który równocześnie prowadzi firmę jest do 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie. W dokumencie tym musi się znaleźć informacja, czy rolnik z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2013 r. wynosi 3092 zł.

W sytuacjach, gdy:
• kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2013 r. ,
• w ustawowym terminie do 31 maja 2014 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie,
ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie, tj. 31 maja 2014 r.


Jednocześnie Kasa wyjaśnia, że zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Kodeks nie wymienia jednak dni wolnych. Natomiast ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w katalogu dn. wolnych od pracy, nie wymienia soboty. Termin ten nie może być przesunięty na najbliższy dzień powszedni. Dodatkowo Kasa wyjaśnia, że termin na złożenie ww. zaświadczenia lub oświadczenia może być przywrócony wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli rolnik ten lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło jedynie wskutek zdarzeń losowych.