W 2013 r. rozpoczęłam współpracę z firmą na podstawie umowy o dzieło, czasami wystawiano mi zlecenie. Były to drobne prace nieprzekraczające 200 zł. Nie otrzymałam od nich PIT i nie rozliczałam się z urzędem skarbowym za miniony rok, gdyż – jak mnie poinformowano – nie muszę tych zarobków wykazywać w zeznaniu rocznym, ale sprawa nie daje mi spokoju – pisze pani Monika.
Co do zasady wynagrodzenia z umów o dzieło i zleceń są doliczane do innych dochodów opodatkowanych według skali. Jeżeli jednak umowy zawarte były z osobą, która nie jest pracownikiem, i opiewały na mniej niż 200 zł, to płatnik pobrał podatek ryczałtowy w wysokości 18 proc., co oznacza, że podatnik nie wykazuje już tych przychodów w PIT rocznym, a płatnik nie wystawia informacji podatkowej PIT-11. Jest to zgodne z zasadami rozliczania małych umów od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Nie łączy się ich z innymi dochodami niezależnie od tego, ile takich umów w miesiącu wystawi firma, ważne, by żadna z nich nie przekraczała limitu 200 zł miesięcznie. Jeśli jednak kolejna umowa z tym samym zleceniodawcą w tym samym miesiącu będzie opiewała na kwotę wyższą, będzie opodatkowana zgodnie ze skalą podatkową, podobnie jak wtedy, gdy czas jej wykonania przekroczy miesiąc.
Opodatkowanie 18-procentowym ryczałtem może być zastosowane m.in. do zarobków:
● z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
● otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
● otrzymywanych przez osoby, którym organ administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym i inkasentów należności publicznoprawnych,
● otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
● uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Art. 13 pkt 2 i 5–9, art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).