W akcie notarialnym nie musi być pouczenia o konieczności odprowadzenia podatku od towarów i usług od zawartej transakcji – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wyrok dotyczy związku strzeleckiego, który świadczył usługi przestrzeliwania broni. Jego działalność skontrolował warszawski urząd skarbowy. Z ustaleń wynikało, że klub traktował ją jako zwolnioną z VAT. Tymczasem, w związku z tym, że statut związku nie przewidywał świadczenia takich usług, klub powinien był płacić podatek według stawki podstawowej.
Naczelnik urzędu zakwestionował także brak rozliczenia VAT od odszkodowania otrzymanego przez klub strzelecki za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z wywłaszczeniem jej na cele inwestycji drogowych. Klub otrzymał od wojewody ponad 250 tys. zł, a w zamian za to wydał nieruchomość. W ocenie naczelnika urzędu taka transakcja powinna była zostać rozliczona jako dostawa towaru. W konsekwencji naczelnik wydał decyzję określającą podatek do zapłaty.
Władze klubu odwołały się od tej decyzji. Twierdziły, że nie powinny płacić VAT od rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, bo otrzymanie kwoty o charakterze odszkodowawczym nie jest czynnością podlegającą VAT. Poza tym w akcie notarialnym nie było mowy o tym podatku – zauważył związek strzelecki. Stwierdził, że ani urząd miasta, ani notariusz nie wspominali o podatku z tytułu tej transakcji. Stanowisko organu podważa zatem zaufanie do administracji podatkowej – napisał związek w odwołaniu.
Dyrektor warszawskiej izby nie zmienił decyzji naczelnika. Wyjaśnił, że wszelkie transakcje związane z prawem użytkowania wieczystego gruntu powinny być dla celów VAT traktowane na równi z transakcjami, które dotyczą prawa własności gruntu. Tym samym prawo użytkowania wieczystego jest traktowane na gruncie przepisów o VAT tak samo, jak towar. – Dostawę towarów stanowi więc nawet sytuacja, w której towar zmienia właściciela za odszkodowaniem – podkreślił organ.
Związek próbował dochodzić swoich racji w sądzie, ale bezskutecznie. Zarówno warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i NSA uznały, że związek naruszył prawo, nie odprowadzając podatku. Sędzia Artur Mudrecki wyjaśnił, że notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, ale nie gdy chodzi o podatek od towarów i usług.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 13 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 887/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia