Organ podatkowy zakwestionuje odliczenie pieniędzy na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, jeśli parafia nie udowodni w sposób wiarygodny, na co je przeznaczyła. Ma na to dwa lata.
Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, orzekając w sprawie podatnika, który skorzystał z odliczenia darowizny na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169). Zakwestionował to urząd skarbowy. Podkreślił, że przepis przewiduje trzy warunki odliczenia: przekazanie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, pokwitowanie odbioru przez kościelną osobę prawną oraz przedstawienie przez nią w ciągu dwóch lat sprawozdania o jej przeznaczeniu na tę działalność.
Urząd uznał, że ostatni warunek nie został spełniony, bo sprawozdanie parafii było niekompletne i nie pozwalało sprawdzić, czy faktycznie przeznaczyła ona darowiznę na zadeklarowane cele. Nie wynikało z niego, jakie kwoty zostały przeznaczone na remont nieruchomości należących do osób potrzebujących, brakowało danych potwierdzających, że część pieniędzy faktycznie została przeznaczona na pomoc żywnościową udzielaną przez lokalny Caritas. Na dodatek parafia zadeklarowała wydanie pieniędzy na leczenie nowotworu u osoby, która zmarła jeszcze przed dokonaniem darowizny przez podatnika.
Urząd zakwestionował także sumy przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu ministrantów na obóz letni. Przypomniał, że kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza dotyczy tylko osób potrzebujących. Nie należą do nich ministranci.
Podatnik bezskutecznie odwołał się do izby skarbowej. Argumentował, że skoro art. 55 ust. 2 ustawy zwalnia kościelne osoby prawne z opodatkowania przychodów ze swojej działalności niegospodarczej, to nie mają w związku z tym obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Wskazał, że art. 55 ust. 2 ustawy dotyczy tylko kościelnych przychodów własnych, a nie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą. Natomiast parafia miała na podstawie art. 55 ust. 7 obowiązek sporządzić sprawozdanie, z którego jasno by wynikało, w jaki sposób wydała darowiznę. Sąd zgodził się także z izbą, że sfinansowanie wyjazdu ministrantów na obóz letni w ogóle nie jest celem charytatywno-opiekuńczym.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 86/14.