Minister finansów potwierdził w interpretacji ogólnej, że częściowo skażony alkohol używany do czyszczenia linii produkcyjnej jest zwolniony z akcyzy.
Odniósł się w ten sposób do art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, który zwalnia z podatku alkohol etylowy „wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi”.
Dotychczas były wątpliwości, czy zwolnienie obejmuje wyłącznie alkohol, który wchodzi w skład wytworzonego wyrobu, czy również inny, niezbędny w procesie produkcji, w tym do czyszczenia linii technologicznych.
Izby skarbowe wydawały z reguły interpretacje niekorzystne dla podatników. Twierdziły, że czyszczenie alkoholem instalacji produkcyjnych, mimo że zachodzi w toku produkcji, nie odpowiada definicji procesu produkcyjnego.
Z kolei wykładnia sądów administracyjnych w tej sprawie była niejednolita.
Przykładowo w wyrokach z 16 stycznia 2013 r. (sygn. akt I GSK 696/11 i IGSK 697/11) Naczelny Sąd Administracyjny podzielił zdanie organów podatkowych.
Natomiast korzystne dla podatników rozstrzygnięcia zapadły w orzeczeniach: NSA z 8 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I FSK 7/09), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 listopada 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 847/12) i WSA w Łodzi z 28 marca 2012 r. (sygn. akt III SA/Łd 1105/11).
Linię tę potwierdził niedawny wyrok NSA z 4 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 570/13), niewymieniony przez ministra finansów w interpretacji ogólnej. Sąd kasacyjny orzekł, że z przepisów nie wynika, by alkohol był użyty wyłącznie w toku produkcji podstawowej, lecz ogólnie – w całym procesie produkcyjnym. Mycie maszyny jest jego elementem – potwierdził NSA.
Orzekając korzystnie dla podatników, sądy wskazywały, że podobne ograniczenie nie wynika art. 27 ust. 1b dyrektywy 92/83/EWG z 19 października 1992 r. Zwracały uwagę na to, że dyrektywa nie formułuje żadnych dodatkowych warunków poza wymogiem, aby produkt końcowy powstały w procesie produkcji nie zawierał alkoholu.
Biorąc pod uwagę cel przepisu unijnej dyrektywy, a także wymogi technologiczne, minister finansów stwierdził więc w interpretacji ogólnej, że alkohol wykorzystywany do czyszczenia linii produkcyjnych jest zwolniony z akcyzy.
Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 11 kwietnia 2014 r. pod poz. 16.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 8 kwietnia 2014 r. nr AG3/033/26/2013/FLL/6.