Kto chciałby skorzystać z optymalizacji podatkowej, może nabyć spółkę komandytowo-akcyjną zarejestrowaną przed 12 grudnia 2013 r. Pod koniec roku przybywało ich lawinowo.
Nabycie takiej spółki pozwala zachować korzystne zasady opodatkowania do momentu zakończenia jej roku obrotowego.
Od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne (SKA) stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, tak jak są nimi spółki z o.o. czy akcyjne. Wskutek zmian opodatkowaniu CIT podlega oddzielnie SKA. Następnie od wypracowanych przez nią zysków jest potrącany podatek na poziomie jej wspólników.

Którą kupić

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych przez SKA, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. To oznacza, że spółki, których rok obrotowy nie kończył się 31 grudnia 2013 r., nadal mogą korzystać z przywilejów podatkowych. Dotyczy to następujących SKA:
1) powstałych przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej z 8 listopada 2013 r. Ustawę zmieniającą ogłoszono 27 listopada 2013 r., zatem nowe przepisy nie dotyczą spółek, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przed 12 grudnia 2013 r. i jednocześnie ich rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym;
2) które w trakcie 2013 r. zmieniły rok obrotowy w ten sposób, by nie pokrywał się on z rokiem kalendarzowym – pod warunkiem że zmiana roku została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy przed upływem 14 dni od ogłoszenia ustawy zmieniającej, czyli przed 12 grudnia 2013 r.
Jeżeli zatem podatnik prowadzi działalność w formie SKA, o której mowa w pkt 1 i 2, to nadal może korzystać z opodatkowania wyłącznie na poziomie wspólników i z możliwości odraczania obowiązku zapłaty podatku do momentu faktycznej wypłaty zysku – dywidendy.

Plusy przeszacowania

SKA z korzystnym rokiem obrotowym służą często do przeprowadzania transakcji, których podstawowym celem jest przeszacowywanie wartości początkowej składników majątkowych (np. znaków towarowych, praw autorskich, patentów, nieruchomości) do ich wartości rynkowej. Przeszacowanie ma wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.
Aby osiągnąć tak postawiony cel, wytworzony znak towarowy wnosi się w formie wkładu niepieniężnego właśnie do SKA. Taka transakcja jest neutralna podatkowo zarówno dla podmiotu otrzymującego akcje w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, jak i dla samej SKA oraz jej wspólników. Wcześniej dokonuje się wyceny znaku towarowego przez niezależnego rzeczoznawcę. W ten sposób SKA jest w posiadaniu znaku towarowego, którego pierwotnym właścicielem był podmiot nieposiadający prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Następnie SKA zbywa znak towarowy, już po wartości rynkowej, do podmiotu trzeciego (najczęściej do osobowej spółki prawa handlowego), który może czerpać korzyści z opłat licencyjnych. Jednocześnie końcowy nabywca znaku towarowego może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Natomiast ewentualny zysk wypracowany przez SKA podlega opodatkowaniu dopiero na moment jego wypłaty.
Podobny schemat można zastosować w przypadku nieruchomości, których wartość rynkowa jest znacznie wyższa niż księgowa.

Inne zalety

Przy pomocy SKA przeprowadza się także optymalizację mającą na celu podwyższenie kosztu zbycia składnika majątku (np. nieruchomości, znaku towarowego) przez podmiot posiadający nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, gdy ich wartość rynkowa znacznie przewyższa wartość księgową.
Co więcej, likwidacja SKA jako spółki osobowej prawa handlowego powoduje, że środki finansowe (pieniądze) wypłacone na moment likwidacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taka kwalifikacja wynika z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Jak długo

Opisane modele optymalizacji mogą być realizowane za pośrednictwem SKA, których rok obrotowy nie zakończył się 31 grudnia 2013 r., do czasu zakończenia ich bieżącego roku obrotowego. Wszelkie transakcje realizowane przez SKA po tym dniu będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r.

Beata Hudziak doradca podatkowy, partner zarządzający w 8Tax Doradztwo Podatkowe