Teraz ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zakłada m.in. likwidację uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, trafi do Senatu.

Nowelizacja obejmie m.in. doradców podatkowych, biegłych rewidentów i osób z certyfikatem księgowym. Jedna ze zmian dotyczy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Chodzi o to, że w tym przypadku nie trzeba będzie już posiadać żadnych uprawnień (np. certyfikatu księgowego ministra finansów, który przestanie być wydawany).

Biura rachunkowe będą mogli prowadzić przedsiębiorcy, pod warunkiem że czynności usługowego prowadzenia ksiąg będą wykonywane przez osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu, m.in. za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu. Usługodawca nadal będzie musiał posiadać ubezpieczenie OC.