Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Jak realizacja tego warunku wygląda w praktyce?
Konieczność akceptacji stosowania faktur elektronicznych przez nabywcę jest dość oczywista. Przede wszystkim musi on być przygotowany do konieczności wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, co dla zaskakująco dużej grupy przedsiębiorców wciąż stanowi problem. Z akceptacją stosowania e-faktur wiążą się pewne praktyczne aspekty, takie jak konieczność podania wystawcy adresu poczty elektronicznej czy zapewnienie technicznej możliwości przechowywania faktur w formie elektronicznej.
Przedsiębiorca musi uzyskać akceptację od każdego nabywcy, któremu chciałby wystawiać faktury w formie elektronicznej. Ustawa o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie wprowadza natomiast żadnych wymogów dotyczących formy i treści takiej akceptacji. Oznacza to, że można tego dokonać w dowolny sposób. W praktyce także zapłata należności wynikającej z faktury elektronicznej również stanowi taką akceptację.
Niewprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w tej mierze jest racjonalnym zachowaniem ustawodawcy. To przecież wystawca powinien dochować należytej staranności, aby przesłana przez niego e-faktura została zapłacona. W razie braku akceptacji nabywcy wystawca takiej faktury musi się liczyć z opóźnieniem zapłaty. Ustawodawca słusznie przenosi więc ciężar dbałości o poprawność rozliczenia na podatnika, pozostawiając mu jednocześnie pełną swobodę zarówno co do formy, jak i do momentu uzyskania od kontrahenta akceptacji na fakturowanie elektroniczne.
Warto dodać, że ustawodawca nie reguluje kwestii cofnięcia akceptacji na e-fakturowanie. Należy przyjąć, że nabywca może tego dokonać w każdym czasie i w dowolnej formie. W jego interesie (np. na wypadek sporu) jest jednak upewnienie się, czy informacja o cofnięciu zgody dotarła do wystawcy. W związku z brakiem szczególnych regulacji wycofanie akceptacji staje się skuteczne z chwilą doręczenia wystawcy faktur, względnie z chwilą, z którą powziął on wiadomość o cofnięciu zgody, lub w momencie wyznaczonym przez nabywcę.