Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od zakupu samochodu osobowego na terenie UE liczy się od momentu uiszczenia daniny przez kupującego, a nie od wejścia w życie przepisów uprawniających do jej zwrotu. Tak wynika z orzeczenia NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2004 r. kupił w jednym z krajów UE samochód osobowy marki Mercedes-Benz i jeszcze w tym samym roku, 6 lipca, złożył deklarację uproszczoną AKC-U z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego tego pojazdu. We wrześniu 2010 r. wystąpił o zwrot podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wraz z odsetkami liczonymi od dnia powstania nadpłaty, tj. od 6 lipca 2004 r. do 18 sierpnia 2008 r. Podatnik domagał się zwrotu na podstawie art. 2 ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz.U. z 2008 r., nr 118, poz. 745).
Naczelnik urzędu celnego odmówił wszczęcia postępowania i zwrotu pieniędzy. Uznał, że podatek już się przedawnił, bo wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie pięcioletniego terminu. Dyrektor Izby Celnej w Katowicach utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie.
W skardze do sądu podatnik zarzucił organom, że wybiórczo stosują przepisy i odmawiają mu zwrotu pieniędzy. Powoływał się na ustawę o zwrocie akcyzy, z której – jak twierdził – przysługują mu prawa do zwrotu nadpłaty z oprocentowaniem.
WSA w Gliwicach uznał, że decyzje organów były prawidłowe. Wyjaśnił, że ustawa o zwrocie nadpłaty określiła zasady ustalania nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego dokonanego w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. na podstawie starej ustawy akcyzowej z 2004 r. Regulacja ta była konsekwencją wyroku unijnego trybunału z 18 stycznia 2007 r. (C-313/05 w sprawie Brzeziński).
Jednak – jak podkreślił sąd – zgodnie z ogólnymi przepisami Ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie pięciu lat od dnia złożenia deklaracji (w tym dniu powstała nadpłata podatku w związku z zakupem samochodów).
NSA w pełni zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Orzekł, że podatnik błędnie powiązał datę wejścia w życie przepisów o zwrocie nadpłaconej akcyzy z biegiem terminu do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Sędzia Czesława Socha wyjaśniła, że w sprawie nadpłat mają zastosowanie ogólne przepisy Ordynacji podatkowej, a nie przepisy akcyzowe. To oznacza, że roszczenie podatnika o zwrot podatku złożone w 2010 r. uległo już przedawnieniu – orzekł NSA.
Sąd wskazał również, że podatnik nie złożył wcześniej wniosku o wznowienie postępowania, gdy opublikowany został wyrok trybunału, przez co nie ma już możliwości wzruszenia jego zobowiązania podatkowego za 2004 r.
5 lat ma podatnik na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 marca 2014 r., sygn. akt I GSK 1134/12.