Powszechnym zjawiskiem w transakcjach handlowych jest sprzedaż towarów razem z paletami ułatwiającymi transport. Jakie konsekwencje w CIT ma zwrot tych ostatnich?
Należy w takim przypadku wystawić fakturę korygującą. Jeśli zwrot ma miejsce w innym roku obrachunkowym niż transakcja, pojawia się pytanie, czy trzeba skorygować przychody za rok, w którym doszło do dostawy, czy też zrobić to w bieżącym okresie.
W ustawie o CIT nie ma opisanych zasad korygowania przychodów w związku ze zwrotem towarów. Do 2010 r. organy podatkowe i sądy administracyjne były zdania, że korekta powinna być ujmowana do celów podatkowych w okresie, w którym nastąpił zwrot i wystawiono fakturę korygującą wysokość sprzedaży (por. np. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 stycznia 2010 r., nr ILPB3/423-1004/09-2/KS, oraz wyrok WSA z 13 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Wr 1849/2003). Niestety, zgodnie z aktualną wykładnią art. 12 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy o CIT, prezentowaną przez organy podatkowe, podatnik powinien skorygować wartość przychodów za okres, w którym została ujęta pierwotna sprzedaż (np. interpretacje indywidualne: dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 czerwca 2011 r., nr IPPB3/423-184/11-2/MC; dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 czerwca 2012 r., nr ILPB3/423-91/12-2/MS; dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2013 r., nr IPPB3/423-171/13-2/AM).
Konsekwencją korekty przychodów ze sprzedaży jest obowiązek skorygowania także kosztów bezpośrednio związanych z tymi przychodami. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, można potrącić w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (por. m.in. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2013 r., nr IPTPB3/423-225/13-4/KJ).