SPORY PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

I miejsce

Agnieszka Tałasiewicz (EY)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, od lat kieruje pracami Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, a także zarządza kancelarią EY Law Tałasiewicz i Wspólnicy

Uzasadnienie wyboru

W 2013 r. Agnieszka Tałasiewicz poprowadziła 45 wygranych spraw podatkowych. Wśród nich znalazło się kilka unikalnych i ważnych rozstrzygnięć, które wzięła pod uwagę kapituła redakcyjna.

Jedna ze spraw dotyczy opodatkowania akcyzą olejów smarowych. Spory przed sądami dotyczące olejów toczą się od wielu lat. Pod koniec 2012 r. wydawało się, że sprawa została przesądzona, ponieważ NSA wydał uchwałę (sygn. akt I GPS 1/12), w której uznał polskie przepisy za zgodne ze wspólnotowymi. Po uchwale stało się jasne, że oleje smarowe są opodatkowane akcyzą, nie stosuje się do nich zwolnienia. Mimo uchwały w 2013 r. w sprawie kierowanej przez Agnieszkę Tałasiewicz doszło do przełomu.

Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania akcyzą olejów smarowych (TSUE C-349/13). Może to być pierwszy krok w przełamaniu negatywnej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Kolejna sprawa prowadzona przez Agnieszkę Tałasiewicz dotyczyła postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o przypadek spółki paliwowej, która stała się ofiarą nieuczciwych kontrahentów i zorganizowanej grupy przestępczej, nabywającej oleje opałowe zwolnione z akcyzy w celu wykorzystania ich jako oleje napędowe, podlegające opodatkowaniu akcyzą. Ponieważ proceder powodował utratę wpływów budżetowych z akcyzy, organy podatkowe podjęły działania wyłącznie przeciw sprzedawcy, a nie jego kontrahentom. W 2013 r. złożona skarga została przyjęta do rozpoznania przez Europejski Trybunał, a zatem sąd ten potwierdził swoją właściwość w sprawie podatkowej, co jest prawdziwą rzadkością.

Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę również inne rozstrzygnięcia w sprawach kierowanych przez Agnieszkę Tałasiewicz, w tym dotyczące akcyzy od wyrobów tytoniowych.

Zobacz cały VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych

II miejsce

Ireneusz Krawczyk (Ożóg i Wspólnicy)

III miejsce

Andrzej Zubik (PwC)

PODATKI DOCHODOWE

I miejsce

Andrzej Próchnicki (GWW Tax)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax, kieruje dwoma zespołami doradców podatkowych i konsultantów, pracujących w charakterze wewnętrznych działów podatkowych kluczowych klientów GWW

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę m.in. rozwiązania przygotowane dla kluczowych klientów kancelarii. Zespół kierowany przez doradcę uczestniczył w opracowaniu optymalnych podatkowo rozwiązań dotyczących zasad i momentu rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek, prowizji oraz kosztów usług doradczych od finansowania zewnętrznego. Najistotniejszym zadaniem, z którym musiał poradzić sobie Andrzej Próchnicki było m.in. zagadnienie sukcesji podatkowej i możliwości jej zastosowania w odniesieniu do spółki przejmującej w procesie połączenia dwóch podmiotów. Prawidłowość wypracowanego rozwiązania została potwierdzona przez właściwy organ podatkowy w drodze interpretacji indywidualnych. Andrzej Próchnicki zajmował się również opodatkowaniem dochodu ze sprzedaży akcji spółki kapitałowej, rekomendując rozwiązanie optymalne z podatkowego punktu widzenia i interesów klienta a przy tym akceptowalne przez organy podatkowe (interpretacje indywidualne).

Ponadto, Andrzej Próchnicki w 2013 r. z sukcesem reprezentował klientów w sporach z organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w sprawach dotyczących: rozliczania kosztów kwalifikowanych przez podmiot działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją obligacji przez spółkę celową.

II miejsce

Adam Mariuk (Deloitte)

II miejsce

Michał Grzybowski (EY)

III miejsce

Piotr Chmieliński (Ożóg i Wspólnicy)

III miejsce

Krzysztof Dyba (Domański Zakrzewski Palinka)

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

I miejsce

Sławomir Boruc (Baker & McKenzie)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Radca prawny, partner zarządzający Departamentem Podatkowym w Baker & McKenzie, specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego, podatków dochodowych oraz sporach podatkowych.

Uzasadnienie wyboru

Sławomir Boruc doradzał w bardzo wielu istotnych sprawach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę skomplikowany charakter i unikalność realizowanych projektów. Ze względu na tajemnicę zawodu nie możemy podać szczegółów. Możemy jedynie wskazać, że sprawy dotyczyły m.in. zwrotu nadpłaconego podatku pobranego u źródła od wypłacanych za granicę należności licencyjnych i doradztwa dotyczącego międzynarodowej restrukturyzacji podatkowej.

II miejsce

Andrzej Broda (EY)

III miejsce

Iwona Georgijew (Deloitte)

III miejsce

Monika Marta Dziedzic (MDDP)

OPTYMALIZACJE PODATKOWE

I miejsce

Marek Szczepanik (Ożóg i Wspólnicy)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, kieruje Zespołem Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, członek Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Lewiatan.

Uzasadnienie wyboru

Jeden z projektów ocenionych przez kapitułę dotyczył skomplikowanej restrukturyzacji dużej grupy kapitałowej z wykorzystaniem rozwiązań podatkowych obowiązujących w kilku jurysdykcjach (Polska, Luksemburg, Słowacja). Marek Szczepanik specjalizował się w przedsięwzięciach dotyczących aktualizacji wartości podatkowej nieruchomości i znaków towarowych. Wdrażał m.in. projekty dotyczące utworzenia efektywnej struktury z funduszem inwestycyjnym zamkniętym, przeniesienia aktywów polskich firm z Cypru oraz utworzenia struktur z wykorzystaniem spółek prawa duńskiego i luksemburskiego.

II miejsce

Artur Cmoch (GWW Tax)

III miejsce

Andrzej Broda (EY)

FUZJE I PRZEJĘCIA

I miejsce

Jarosław Bieroński (SKS)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Radca prawny, doradca podatkowy, starszy partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Uzasadnienie wyboru

Jarosław Bieroński doradzał i nadzorował prace doradców kancelarii w wielu skomplikowanych sprawach z zakresu fuzji i przejęć, prowadzonych dla dużych międzynarodowych i krajowych firm działających przede wszystkim w branży bankowej i finansowej, a także dla renomowanych zagranicznych funduszy inwestycyjnych. W większości spraw chodziło o złożone i unikalne rozwiązania podatkowe, wymagające doskonałej znajomości polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Projekty dotyczyły m.in. jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości oraz połączenia i podziałów przedsiębiorstw.

II miejsce

Ewa Grzejszczyk (Deloitte)

II miejsce

Piotr Wysocki (Baker & McKenzie)

III miejsce

Leszek Białoń (GWW Tax)

VAT

I MIEJSCE

Roman Namysłowski (EY)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, starszy menedżer w EY, kieruje Zespołem Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego EY oraz kieruje Komisją Prawną w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Autor licznych publikacji dotyczących VAT, a także ekspertyz dla parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta sejmowej komisji ds. finansów publicznych oraz senackiej komisji budżetu i finansów publicznych w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o VAT. Członek zespołu ekspertów przy ministrze finansów, powołanych do opracowania zmian w zakresie prawa podatkowego.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę osiągnięcia Romana Namysłowskiego dotyczące zarówno projektów realizowanych dla indywidualnych klientów, jak i działalności publicznej. Zwłaszcza ta ostatnia zasługuje na uwagę.

Nie od dziś wiadomo, że problem wyłudzania VAT bardzo istotnie wpływa na różne branże gospodarki, a przede wszystkim odbija się na budżecie państwa oraz na konkurencyjności polskich podmiotów, działających zgodnie z prawem. Według różnych szacunków luka w VAT sięga w Polsce 15–20 mld zł. Działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska i przestępczego procederu opartego na schemacie karuzeli podatkowej powinny być eliminowane. Niezbędne były takie zmiany w ustawie o VAT, które doprowadziłyby do tego celu lub choćby znacznego ograniczenia skali wyłudzeń i uzdrowienia sytuacji na niektórych rynkach (np. obrotu stalą czy paliwami). Stosowne rozwiązania prawne weszły w życie 1 października 2013 r. (wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za zobowiązania w VAT dotyczące obrotu towarami wrażliwymi oraz rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT). Przy ich wprowadzaniu brał udział m.in. Roman Namysłowski, czy to poprzez udział w pracach sejmowej komisji finansów publicznych, czy też udział w debatach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP. Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać. Z punktu widzenia budżetu państwa korzyść jest ewidentna – przykładowo w styczniu 2014 r. wpływy do budżetu z tytułu VAT wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 3 mld zł (z 13 do ponad 16 mld zł).

Kolejnymi osiągnięciami Romana Namysłowskiego w zeszłym roku były m.in. opracowanie unikalnej koncepcji w zakresie VAT dla kilku branż oraz udział w precedensowym rozstrzygnięciu wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczącym zasad realizacji prawa do odliczenia VAT przez podmioty zagraniczne prowadzące działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału.

Roman Namysłowski angażował się również w działalność w samorządzie doradców podatkowych, a także tłumaczył zawiłości VAT w prasie i telewizji oraz w internecie, w tym na współtworzonym przez niego blogu oraz na Twitterze (www.twitter.com/r_namyslowski).

II miejsce

Michał Borowski (Ożóg i Wspólnicy)

II miejsce

Marcin Chomiuk (PwC)

III miejsce

Krzysztof Sachs (EY)

III miejsce

Ewelina Nowakowska (HLB M2 Audyt)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

I miejsce

Michał Nielepkowicz (EY)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, kieruje Zespołem Podatku od Nieruchomości EY. Zajmuje się m.in. bieżącym doradztwem podatkowym, przeglądami optymalizacyjnymi, reprezentacją w sporach dotyczących rozliczeń podatku od nieruchomości oraz doradztwem regulacyjnym.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę liczne osiągnięcia Michała Nielepkowicza. Jednym z nich były działania dotyczące audytu podatkowego, a także czynności, które doprowadziły do odzyskania przez klientów wielu milionów złotych nienależnie zapłaconego podatku. W praktyce chodziło o rozliczenie daniny od nieruchomości z tytułu inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej i przekwalifikowanie obiektu budowlanego z budowli na budynek, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty na rzecz gminy. Michał Nielepkowicz reprezentował również podatników w postępowaniach, w których kluczowe były rozstrzygnięcia dotyczące opodatkowania urządzeń i budowli.

Michał Nielepkowicz brał też aktywny udział w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (która reguluje kwestie opodatkowania podatkiem od nieruchomości) zainicjowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

II miejsce

Mirosław Gieras i Paweł Banasik (Deloitte)

III miejsce

Tomasz Zaleski (Kochański Zięba Rapala i Partnerzy)