Sprzedawca, który nie chce obniżyć podstawy opodatkowania VAT w związku z wypłaconą kontrahentowi premią pieniężną, nie musi korygować faktury. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawa dotyczyła spółki handlującej chemią budowlaną. Częstą praktyką w tej branży jest udzielanie rabatów i bonusów (premii pieniężnych), szczególnie za osiągnięcie przez nabywcę określonego poziomu sprzedaży.
Firma spytała izbę skarbową, czy premia pieniężna jest neutralna podatkowo, tzn. czy nie jest usługą i czy nie podlega opodatkowaniu VAT. Spytała też o sposób jej dokumentowania. Uważała, że może wystawiać notę księgową.
Izba odpowiedziała, że premia to rabat dla kontrahenta, co oznacza, że sprzedawca powinien zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania i powinien wystawić fakturę korygującą.
Spółka zaskarżyła interpretację izby do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nawiązał z kolei do uchwały siedmiu sędziów NSA z 5 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12), z której wynika, że wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat zmniejszający podstawę opodatkowania. Krakowski sąd w pełni podzielił ten pogląd.
Odnosząc się natomiast do sposobu dokumentowania premii, WSA stanął na stanowisku, że rabatu – wbrew temu, co uważa izba – nie trzeba zawsze dokumentować fakturą korygującą, ponieważ nie wymaga tego żaden przepis ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Sąd dodał, że nie ma znaczenia również to, czy sprzedawca wystawi notę księgową, ponieważ przepisy ustawy o VAT też nie przewidują takiej procedury.
Izba złożyła skargę kasacyjną do NSA, ale nie została ona uwzględniona. Sędzia Danuta Oleś, uzasadniając wyrok, podkreśliła, że interpretacja izby jest częściowo błędna, sąd krakowski dobrze odczytał zaś treść uchwały. Według NSA nie w każdym przypadku po przyznaniu rabatu sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą.
W uchwale z 5 czerwca 2012 r. NSA przesądził, że w sytuacji gdy przedsiębiorca nie zamierza obniżać podstawy opodatkowania, nie musi tego dokumentować. Nie może też ponosić z tego tytułu żadnych sankcji. Dopiero gdy zdecyduje się zmniejszyć podstawę opodatkowania, musi spełnić warunki formalne, w tym związane z korektą faktur.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 310/13.