Trzy ważne projekty zmian rozpatrzy jutro Rada Ministrów. Jeden to pakiet zmian w ustawach o PIT i CIT, drugi dotyczy specjalnego podatku węglowodorowego, w trzecim spisano założenia do nowelizacji ordynacji podatkowej.
Ten ostatni przewiduje wprowadzenie klauzuli przeciwko obejściu prawa. To kontrowersyjny pomysł, szeroko krytykowany, który ma pozwolić organom podatkowym na ocenę, kiedy podatnik korzysta z dopuszczalnej możliwości obniżenia podatku, a kiedy go unika.

Kosztowna opinia

Projekt zakłada, że podatnik będzie mógł uzyskać od ministra finansów opinię, czy planowana przez niego transakcja może być zakwestionowana przez organy podatkowe jako przeprowadzona wyłącznie w celu obejścia prawa. Jednak zainteresowany będzie musiał za nią zapłacić minimum 15 tys. zł, a gdy wyjaśnienia będą dotyczyć transakcji przeprowadzanych np. z podmiotami powiązanymi, podatnik zapłaci 30 tys. zł.
Ministerstwo Finansów przewidziało stosunkowo krótkie vacatio legis, ale na razie musi powstać jeszcze projekt samej nowelizacji. Ten, którym zajmie się jutro rząd, to dopiero założenia do niej.

Podatek węglowodorowy

Specjalny podatek węglowodorowy (m.in. 0d łupków) ma być pobierany dopiero od przychodów uzyskanych począwszy od 2020 r., ale zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2015 r.
Z projektu wynika, że wysokość podatku ma zależeć od relacji skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków. Jeśli relacja ta nie przekroczy 1,5, stawka podatku wyniesie 0 proc. Gdy wskaźnik wyniesie od 1,5 do 2, stawka podatkowa będzie stopniowo rosła od 12,5 proc. do 25 proc. Ta najwyższa będzie obciążała podatników, u których relacja skumulowanych przychodów do wydatków osiągnie 2.
Wysokość podatku od wydobycia gazu ziemnego ma być uzależniona od rodzaju eksploatowanego złoża: wyniesie 3 proc. (złoża konwencjonalne) lub 1,5 proc. (złoża niekonwencjonalne). Podatek od wydobycia ropy naftowej wyniesie odpowiednio: 6 proc. lub 3 proc.
Ministerstwo Finansów szacuje, że od wejścia w życie nowych przepisów do 2029 r. budżet zarobi na podatku od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej oraz specjalnego podatku węglowodorowego od 10 mld zł do 16,1 mld zł.
Budżet ma też zyskać na wprowadzeniu opodatkowania dochodów niektórych zagranicznych spółek kontrolowanych przez podmioty z Polski, zwanych CFC (ang. controlled foreign corporation).

Zmiany w CIT i PIT

Projekt przewiduje też inne zmiany, m.in. mają one dotyczyć cienkiej kapitalizacji, co ma zapobiegać nadmiernemu finansowaniu spółek pożyczkami wspólników.
W projekcie przewidziano też m.in.: opodatkowanie polisolokat, objęcie zryczałtowanym podatkiem świadczeń wypłacanych z banku (np. cash backów), wprowadzenie kary grzywny za nieskładanie sprawozdań finansowych w urzędzie skarbowym, częściowe zwolnienie transakcji między rolnikami a ich grupami producenckimi z tworzenia dokumentacji cen transferowych.
Oprócz tego mają się pojawić nowe zwolnienia w PIT, m.in. dla wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, rekompensat za przewlekłość postępowania sądowego, odszkodowań zasądzonych na podstawie układów zbiorowych, porozumień pracowniczych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekty przekazane do rozpatrzenia na wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów