Po wprowadzeniu zmian roczne raporty mikropodmiotów będą mogły się składać jedynie z bilansu z informacjami uzupełniającymi oraz rachunku zysków i strat. Ponadto do wyceny aktywów i pasywów nie będą oni stosować wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia. 

Z uproszczeń skorzystają głównie.

-  spółki handlowe (akcyjne, komandytowo – akcyjne, z o.o.), które w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie, nie przekroczyły dwóch z następujących progów: sumy bilansowej o wartości 350 tys. euro (tj. 1 486 380 zł – kurs przeliczenia jest stały 4,2468 zł za euro), przychodów netto w wysokości 700 tys. euro (2 972 760 zł) i średniego zatrudnienia w roku obrotowym – 10 osób;

- stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

-  osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro (obowiązek prowadzenia ksiąg istnieje przy przychodach wynoszących co najmniej równowartość 1,2 mln euro).

Nowe zasady mają mieć zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok kończący się po dniu ich wejścia w życie zmian.