Firma musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od polisy OC przypadającej na menedżera, nawet gdy w umowie tej, zawartej przez spółkę, kadra zarządzająca nie jest wymieniona z imienia i nazwiska.
NSA uznał, że w takiej sytuacji łatwo zidentyfikować, kto korzysta z ochrony ubezpieczeniowej.
Wyrok dotyczy spółki, która zawarła umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz byłych i obecnych członków swojego zarządu. Umowa nie wymieniała ich z imienia i nazwiska, natomiast chroniła prezesów i wiceprezesów od niepożądanych skutków zarządzania firmą.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy spółka, jako płatnik, musi pobierać od byłych i obecnych menedżerów zaliczki na podatek dochodowy z tytułu objęcia ich umową ubezpieczeniową. Pełnomocnicy spółki zgadzali się, że objęcie umową ubezpieczeniową jest nieodpłatnym świadczeniem, ale – jak argumentowali – trudno jednoznacznie przypisać przychód konkretnym osobom, bo przewidziany w umowie krąg ubezpieczonych jest otwarty i może się zmieniać.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy była innego zdania. Stwierdziła, że spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od składki przypadającej na konkretnego menedżera objętego ochroną.
Interpretację tę potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W swoim wyroku odwołał się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. w sprawie pakietów medycznych wykupywanych przez pracodawcę (sygn. akt II FPS 7/10).
Zdaniem WSA wykupienie przez spółkę na rzecz członków zarządu ubezpieczenia OC jest dla menedżerów przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Korzyść finansowa polega bowiem na tym, że menedżerowie nie musieli sami płacić składki ubezpieczeniowej – pokryła ją spółka.
Takiego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, do którego spółka złożyła skargę kasacyjną. Uzasadniając wyrok, sędzia Stefan Babiarz wyjaśnił, że menedżerowie, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, uzyskują z tego tytułu nieodpłatne świadczenie. W związku z tym spółka ma obowiązek pobrać od nich zaliczki na podatek dochodowy. Zdaniem NSA nie ma znaczenia, że osoby ubezpieczone nie są wymienione z imienia i nazwiska, bo krąg osób objętych ubezpieczeniem na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej jest spółce znany.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 3399/13.