AGNIESZKA TAŁASIEWICZ

partner Ernst & Young

TK uznał jedynie za niezgodne z porządkiem prawnym zdanie drugie, które brzmi: potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Co zatem może zrobić podatnik, któremu odmówiono obniżenia podatku należnego o kwoty wynikające z faktur korygujących niepotwierdzonych przez kontrahenta? I kiedy powinien podjąć właściwe działania?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że podatnicy, którzy ucierpieli na niekorzystnej interpretacji organów skarbowych, mogą składać wniosek o wznowienie postępowania w ich sprawie. Kluczową kwestią jest określenie, kiedy podatnik może zrealizować swoje prawo. Otóż wznowienie postępowania w przypadku wyroku TK następuje na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od wejścia w życie orzeczenia Trybunału.

Co oznacza, że gdyby TK nie zawarł żadnej dodatkowej klauzuli w swoim wyroku, podatnicy mieliby miesiąc od 18 grudnia 2007 r. na dochodzenie swoich praw, gdyż zasadniczo orzeczenia Trybunału wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Jednak TK może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. I tak też stało się w tej sytuacji. Skutki orzeczenia TK zostały odroczone w czasie o 12 miesięcy. A zatem wniosek o wznowienie postępowania będzie można złożyć w terminie miesiąca po... 18 grudnia 2008 r. Należy już teraz wpisać do kalendarzy te terminy, gdyż oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw informacji o utracie mocy obowiązującej omawianego przepisu rozporządzenia ministra finansów już nie będzie.

Not. EM