Termin przydatności do spożycia nie może decydować o stawce VAT. Artykuły należące do tej samej grupy PKWiU są objęte taką samą daniną. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sąd wskazał, że warunkiem stosowania stawki preferencyjnej jest przynależność artykułu do określonej grupy PKWiU lub kodu nomenklatury scalonej CN. Nie ma dodatkowego wymogu dotyczącego terminu przydatności do spożycia.
Sąd rozpatrywał sprawę producenta artykułów spożywczych, który w ramach swojej działalności sprzedawał ciastka owsiane o terminie przydatności do spożycia równym 12 miesięcy. Był to termin dłuższy niż dozwolony określonymi w tym zakresie przepisami. Podatnik uznał jednak, że skoro jego ciastka kwalifikują się do objęcia pozycją 10.71.12 PKWiU, to ma prawo do preferencyjnej stawki 8 proc. Był zdania, że dodatkowy warunek byłby sprzeczny z dyrektywą VAT.
Izba skarbowa była innego zdania. Zwróciła uwagę na to, że artykuły spożywcze o wskazanym przez podatnika terminie przydatności do spożycia nie zostały wymienione w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy VAT jako te, do których można stosować stawkę obniżoną. Dodatkowo uznała, że nie można powoływać się w tym zakresie na przepisy unijne, ponieważ jej zdaniem polskie przepisy są zgodne z dyrektywą VAT. Była zdania, że nie dojdzie tu do naruszenia zasady neutralności VAT, ponieważ towary mające różne terminy przydatności do spożycia nie są podobne ani konkurencyjne.
Interpretację tę uchylił warszawski WSA. Orzekł, że stosowanie dodatkowych warunków wykraczających poza podstawowe cechy towarów należących do danej grupy/pozycji PKWiU narusza zasadę neutralności VAT. Jedynym warunkiem stosowania stawki preferencyjnej jest przynależność do danego kodowania PKWiU lub CN – stwierdził sąd.
Na potwierdzenie swojego stanowiska WSA powołał się na wyroki NSA z 28 stycznia 2013 r. (sygn. akt I FSK 697/12) oraz z 16 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 827/12).
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 10 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2805/13.

Magdalena Mucha-Prymas, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.