Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej i ma 50 proc. udziałów (druga połowa należy do jego brata). Spółka w 1999 r. kupiła nieruchomość – grunt z pawilonem handlowym. W kolejnym roku ją zmodernizowała. Jej wartość księgowa na dzień rozliczenia niepodzielonego zysku wynosiła 10 tys. zł. Spółka nie wypłaciła wspólnikowi zysku w formie pieniędzy, ale przeniosła na niego własność budynku i gruntu. Nieruchomość została wycofana ze środków trwałych na mocy uchwały wspólników i po podpisaniu aktu notarialnego skarżący stał się jej właścicielem (według operatu szacunkowego była warta 400 tys. zł). Drugiemu z braci firma wypłaciła pieniądze. Spółka rozpoznała przychód, ale wyłączyła go z podstawy opodatkowania, ponieważ uznała, że nie podlega on podatkowi. Podatnik chciał wiedzieć, czy wycofanie środka trwałego z ewidencji spółki jawnej i przekazanie go na cele prywatne powoduje u niego obowiązek zapłaty podatku oraz czy firma uzyskała opodatkowany przychód. Skarżący twierdził, że nie ma przychodu, ponieważ wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej nie było odpłatne. Minister finansów z kolei w interpretacji uznał, że obowiązek podatkowy powstanie po stronie spółki jawnej. Uzasadnił, że przekazanie wspólnikowi nieruchomości w zamian za zysk jest umową świadczenia w miejsce wypełnienia, co oznacza powstanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Sąd przyznał rację podatnikowi. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są także przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z tą działalnością środków trwałych ujętych w ewidencji. Aby więc przeniesienie własności nieruchomości spowodowało powstanie obowiązku podatkowego w PIT, musi mieć ono charakter odpłatny. Zdaniem sądu w tej sprawie nie można mówić o odpłatności, ponieważ firma zrealizowała tylko swój obowiązek, czyli dokonała wypłaty zysku. Nie będzie więc miała żadnego przysporzenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Kielcach z 30 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 658/13