Przedsiębiorcy nie muszą regulować PIT i VAT co miesiąc. Mogą to robić raz na trzy miesiące i dłużej obracać firmową gotówką. Z drugiej strony dłużej poczekają na ewentualny zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Czy zaliczki kwartalne są opłacalne

Czytelnik zastanawia się nad kwartalnym opodatkowaniem dochodu z działalności gospodarczej. Czy taka metoda będzie dla niego bardziej korzystna niż miesięczna?
Kwartalne rozliczenie PIT jest korzystne, ponieważ przedsiębiorca może dłużej obracać firmowymi pieniędzmi – zamiast co miesiąc odprowadzać je na konto urzędu, może np. inwestować czy zarabiać na odsetkach bankowych. Kwartalny sposób opłacania zaliczek daje też korzyści w przypadku, gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami i w skali miesiąca do firmy nie wpływa tyle pieniędzy, ile powinno. Trzeba jednak pamiętać, że zaliczka płacona raz na trzy miesiące jest wyższa niż regulowana co miesiąc. Taki sposób uiszczania danin wymaga dyscypliny i dobrej organizacji, aby po zakończeniu każdego kwartału w kasie firmy nie brakowało środków na uregulowanie zobowiązań wobec fiskusa.
Podstawa prawna
Art. 44 ust. 3, ust. 3g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy każdy może rozliczać VAT kwartalnie

Czytelnik zajmuje się handlem olejem opałowym na sporą skalę. Czy może odprowadzać VAT raz na trzy miesiące?
Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej metody rozliczania podatku od towarów i usług. Pozbawieni tego prawa są ci podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych. Są one wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Chodzi np. o wyroby stalowe, takie jak rury, płyty, pręty, żeliwa oraz paliwa i oleje opałowe czy złoto. W katalogu tym nie ma wraków przeznaczonych do złomowania.
Przepisy przewidują jednak pod pewnymi warunkami możliwość rozliczania się kwartalnego także przez podatników zajmujących się obrotem towarami wrażliwymi. Chodzi o sytuację, gdy łączna wartość zrealizowanych przez nich dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z ww. okresów (w bieżącym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach), kwoty 50 tys. zł lub jeśli nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1 proc. wartości ich sprzedaży bez podatku.
Podstawa prawna
Art. 99 ust. 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy trzeba złożyć oświadczenie

Właściciel firmy zdecydował, że chce w 2014 r. odprowadzać zaliczki na PIT raz na kwartał i w ten sam sposób rozliczać VAT. Czy musi w tym celu powiadomić urząd skarbowy?
W przypadku podatku dochodowego trzeba złożyć pisemne zawiadomienie o wyborze tej formy wpłacania zaliczek w terminie do 20 lutego. W piśmie do naczelnika urzędu trzeba wskazać dane podatnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Należy się podpisać. Tak złożone zawiadomienie jest skuteczne w latach następnych. Podatnik, który chce zrezygnować z tej formy rozliczeń, powinien również powiadomić urząd skarbowy w terminie do 20 lutego. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, składa zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
W przypadku zaś VAT należy powiadomić urząd skarbowy najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Dotyczy to też przedsiębiorców, którzy chcieliby tę formę rozliczeń przyjąć w trakcie roku. Jeśli chodzi o podatników rozpoczynających w trakcie roku sprzedaż czy świadczenie usług, które podlegają VAT, to zawiadomienie należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli taką działalność.
Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do rozliczania VAT kwartalnego i zawiadomił na czas urząd, będzie składał deklarację VAT-7K (mali podatnicy) albo VAT-7D (inni niż mali podatnicy).
Podstawa prawna
Art. 5 pkt 20, art. 44 ust. 3i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 99 ust. 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy podatki trzeba wpłacać na bieżąco

Jan K. zamierza założyć działalność gospodarczą. Obawia się jednak, że na początku będzie miał problem z takim zorganizowaniem sobie pracy, aby bez przeszkód co miesiąc rozliczać się poprawnie z fiskusem. Czy będzie mógł wpłacać podatek dochodowy i VAT rzadziej, tj. np. raz na kilka miesięcy?
Generalnie podatki, w szczególności PIT i VAT, trzeba rozliczać co miesiąc. W przypadku podatków dochodowych wiąże się to z wpłacaniem na konto urzędu skarbowego zaliczek od bieżącego dochodu firmy (tj. nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania). Nie trzeba jednak składać przy tym deklaracji czy informacji podatkowych. Wystarczająca jest wpłata prawidłowo obliczonej zaliczki w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. dochód za styczeń trzeba rozliczyć w lutym).
Inaczej jest w przypadku podatku od towarów i usług. Trzeba co miesiąc nie tylko wpłacać daninę – tj. różnicę wynikającą z nadwyżki podatku należnego (z tytułu sprzedaży czy świadczonych usług) nad naliczonym (z tytułu dokonanych zakupów). Należy również składać deklaracje podatkowe VAT-7 – także w przypadku, gdy to podatek naliczony jest wyższy nad należnym i to podatnikowi przysługuje zwrot odpowiedniej kwoty. W przypadku VAT trzeba wypełnić obowiązki podatkowe do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Zarówno jednak w przypadku podatku dochodowego, jak i VAT przepisy dopuszczają rozliczenia kwartalne, co w praktyce oznacza, że daniny można wpłacać nie co miesiąc, ale co trzy miesiące. Reguły ich obliczania pozostają takie same jak w przypadku rozliczenia miesięcznego.
Podstawa prawna
Art. 44 ust. 3, ust. 3g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 25 ust. 1, ust. 1b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 99 ust. 1, ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy każdy może się rozliczać co trzy miesiące

Przedsiębiorca chce wybrać kwartalny sposób odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz wpłacać co trzy miesiące podatek od towarów i usług. Prowadzi działalność poprzez spółkę jawną. Spółka ta w zeszłym roku osiągnęła przychód w wysokości 7 mln zł. Przedsiębiorca ma 80 proc. udziałów w tej firmie. Reszta jest w rękach jego brata. Czy podatnik może wpłacać w 2014 r. zaliczki raz na kwartał?
Możliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mają przedsiębiorcy o statusie małego podatnika. W 2014 r. taki status ma podatnik, u którego w 2013 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyła 5,068 mln zł. W przypadku przedsiębiorców działających w formie spółek osobowych limit przychodów odnoszony jest jednak nie do firmy, ale do poszczególnych jej wspólników. Wynika to z tego, że podatnikiem PIT jest udziałowiec, a nie spółka osobowa, np. jawna. Tylko więc w przypadku, gdy przychód poszczególnych wspólników, ustalony w proporcji do ich udziału w przychodach firmy, przekroczyłby ww. wskazaną kwotę, nie będą mieli prawa do rozliczenia kwartalnego.
Jeśli przedsiębiorca ma w przychodach spółki jawnej, wynoszących 7 mln zł, udział na poziomie 80 proc., to przypada na niego 5,6 mln zł, a więc więcej niż limit obowiązujący w tym roku. W tej sytuacji tylko brat tego wspólnika, mający 20-proc. udział, może skorzystać z kwartalnej metody rozliczania PIT. W przypadku podatku od towarów i usług prawo do rozliczenia kwartalnego nie jest uzależnione od posiadania przez przedsiębiorcę statusu małego podatnika.
Podstawa prawna
Art. 5 pkt 20, art. 44 ust. 3g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 4a pkt 10, art. 25 ust. 1, ust. 1b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 2 pkt 25, art. 99 ust. 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy wystarczy jedno pismo do urzędu

Podatnik chce rozliczać PIT i VAT kwartalnie. Czy może powiadomić o tym urząd skarbowy w jednym piśmie?
Dla rozliczania PIT i VAT właściwe mogą być różne urzędy skarbowe. Co do zasady właściwość miejscową w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca zamieszkania podatnika. Dla podatku od towarów i usług właściwość ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (świadczenie usług, sprzedaż towarów). Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania różnych urzędów, to w przypadku osób fizycznych właściwy jest urząd ze względu na ich miejsce zamieszkania.
Nie został określony ustawowy wzór pisma dotyczącego wyboru kwartalnej metody rozliczania PIT. Na stronach poszczególnych urzędów skarbowych czy izb skarbowych można znaleźć przykładowy wzór takiego zawiadomienia. W przypadku rozpoczynania działalności podatnicy chcący rozliczać się kwartalnie powinni zaznaczyć odpowiednie pola we wniosku CEIDG-1.
Jeśli zaś chodzi o wybór kwartalnego rozliczania VAT, to podatnik zawiadamia o tym urząd skarbowy, aktualizując formularz VAT-R.
Podstawa prawna
Art. 17 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
Art. 3 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
Par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy warto rozliczać VAT rzadziej niż co miesiąc

Specyfiką biznesu przedsiębiorcy jest to, że większe zakupy przeprowadza po kilku tygodniach od wykonania usług dla klientów. Czy może wybrać kwartalny sposób rozliczania?
Kwartalne rozliczenie VAT wiąże się z tym, że dłużej czeka się na zwrot z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, bo termin na zwrot zaczyna biec od momentu złożenia deklaracji. Jeśli podatnik dokonał zakupów w styczniu, to termin ten zacznie biec dopiero pod koniec kwietnia (25 kwietnia to ostatni dzień na złożenie deklaracji kwartalnej). Jednak jeśli przedsiębiorca nie dokonywał żadnych zakupów w styczniu ani nie spodziewa się też ich w lutym, a dopiero w marcu, to rozliczenie kwartalne będzie dla niego korzystne. Wtedy skumuluje on łączny VAT należny ze sprzedaży z trzech miesięcy z łącznym VAT naliczonym za ten okres i będzie mógł liczyć na zapłatę niższej kwoty do urzędu skarbowego. Miesięczny sposób rozliczania VAT jest korzystniejszy dla tych, którzy dokonują częstych zakupów w ciągu miesiąca i oczekują szybkiego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z urzędu skarbowego.
Podstawa prawna
Art. 99 ust. 1, ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).