Polska podpisała w październiku dwie umowy z Baliwatem Guernsey. Dotyczą unikania podwójnego opodatkowania w przypadku – odpowiednio – przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz niektórych dochodów osób fizycznych.
Ta druga – inaczej niż standardowa umowa, bazująca na znanej Konwencji Modelowej OECD, ale za to podobnie jak analogiczna podpisana z Jersey 2 grudnia 2011 r. – dotyczy wyłącznie dochodów osób fizycznych. Poza jej zakresem pozostają m.in kwestie dochodów przedsiębiorstw, dochodów z nieruchomości, dywidend, odsetek i należności licencyjnych czy zysków kapitałowych.
Zawarcie tego porozumienia było niewątpliwie podyktowane faktem, że na Guernsey – podobnie jak na Jersey – pracuje wielu polskich rezydentów (jednocześnie tego terytorium, aczkolwiek zależnego od Korony Brytyjskiej, nie dotyczy umowa pomiędzy Polską i Wielką Brytanią).
Odnosi się ono do opodatkowania dochodów z pracy, tzw. wynagrodzeń dyrektorów, artystów i sportowców, emerytur i rent, funkcji publicznych, studentów, a ponadto kwestii równego traktowania, procedury wzajemnego porozumiewania się oraz immunitetów dla personelu dyplomatycznego i konsularnego.
W stosunku do dochodów z pracy umowa zawiera typowe postanowienia, włącznie z tzw. zasadą 183 dni, którą uzupełniono o dodatkowy warunek, aby praca najemna nie stanowiła przypadku wynajmowania siły roboczej. Ponadto wynagrodzenie uzyskane w związku z pracą na statku morskim lub powietrznym, eksploatowanym w transporcie międzynarodowym, może być również opodatkowane w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Dochody artystów i sportowców mogą być opodatkowane w państwie, na terytorium którego działalność jest wykonywana, z jednoczesnym zwolnieniem od takiego opodatkowania dochodów z działalności wykonywanej w ramach międzypaństwowej wymiany kulturalnej.
Emerytury i renty wypłacane ze względu na uprzednie zatrudnienie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania danej osoby. W odniesieniu do metod unikania podwójnego opodatkowania umowa przewiduje – jako zasadę ogólną – zaliczenie zwykłe, czyli inaczej proporcjonalne.
Obie umowy będą obowiązywać wyłącznie tak długo, jak długo pozostaje w mocy porozumienie między Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych – obowiązujące już od 1 listopada 2012 r.