Minister finansów podkreśla, że w odróżnieniu od interpretacji ogólnych z urzędu, te na wniosek są wydawane w trybie wysoce sformalizowanym. Dotyczy to zarówno sposobu formułowania wniosków o nie (art. 14a par. 2 ordynacji podatkowej; t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), możliwości wydania interpretacji (art. 14a par. 3), jak i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 14a par. 4). Na to ostatnie służy zażalenie, a w dalszej kolejności – skarga do sądu administracyjnego.
W ocenie MF nie prowadzi to jednak do zbyt daleko posuniętej uznaniowości. Wręcz przeciwnie – minister jest zobowiązany do wydania interpretacji ogólnej w każdym przypadku, gdy warunki są spełnione. Odnosząc się do problemów podatników dotyczących wykazania, że przepisy nie są jednolicie stosowane, MF podaje, że zadanie ułatwia publikacja interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednak informacje o decyzjach i postanowieniach są objęte tajemnicą skarbową, a jej naruszenie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy nie obejmuje jednak osób, których dotyczą informacje nią objęte. Zarówno podatnik, jak i płatnik czy inkasent mogą więc ujawniać dotyczące ich dane. W związku z tym występując o wydanie interpretacji ogólnej wnioskodawca może wskazać przykłady niejednolitego stosowania prawa podatkowego w określonych decyzjach czy postanowieniach, które go dotyczą, jak również powoływać się na sprawy innych podatników, którzy ujawnili takie informacje.
Co musi zawierać wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać, w szczególności:
● przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów wymagających wydania interpretacji;
● wskazanie niejednolitego stosowania przepisów w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawie nie toczy się żadne postępowanie podatkowe ani kontrolne albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.

Niespełnienie tych wymogów powoduje, że minister finansów pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.