W 2014 roku podatnicy będą mogli pod jedną datą ująć w księgach wykazane na fakturze zbiorczej dostawy z różnych dni dokonane na rzecz tego samego nabywcy.
Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe terminy wystawiania faktur. Zmieni się też moment powstania obowiązku podatkowego. Jak wyjaśnia Renata Kotecka, lider zespołu analityków biznesowych w Sage, od przyszłego roku faktury będzie można wystawiać najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy lub wykonaniu usługi (obecnie trzeba to zrobić nie później niż w 7. dniu od wydania towaru lub wyświadczenia usługi). W dalszym ciągu będzie też możliwe sporządzenie jednej faktury (zbiorczej) dokumentującej wszystkie dostawy oraz usługi dokonane na rzecz jednego nabywcy w minionym miesiącu (taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2013 r.). Różnica będzie taka, że od 1 stycznia 2014 r. zbiorczą fakturę będzie można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do dostaw lub usług, a nie – jak obecnie – do ostatniego dnia miesiąca, w którym te zdarzenia wystąpiły.
Jednocześnie, zgodnie z nowym art. 19a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm), obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi (obecnie – z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od wydania towaru lub wyświadczenia usługi).
Wielu podatników zastanawia się, jak po 1 stycznia 2014 r. ujmować w ewidencji księgowej dostawy z całego miesiąca widniejące na fakturze zbiorczej. Jak mówi Renata Kotecka, problemem byłoby wykazywanie każdej z nich odrębnie. Odpowiedź można znaleźć w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu ministra finansów przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Wystąpiła o nią spółka, która po 1 stycznia 2014 r. będzie wystawiać faktury zbiorcze. Chciała, aby minister wyjaśnił, czy musi przychód z wykazanych w takim dokumencie dostaw i usług ewidencjonować odrębnie w dacie każdego świadczenia. Sama uważała, że wystarczy, jeśli będzie ujmować go w księgach rachunkowych raz, przyjmując jako moment uzyskania go ostatni dzień miesiąca, w którym dokonała dostaw lub wyświadczyła usługi, o ile nie będzie to później niż w momencie wystawienia faktury lub uregulowania należności.
Minister finansów zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania całości albo części usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Organ stwierdził więc, że faktura zbiorcza będzie dowodem księgowym, który jest podstawą ujmowania przychodu w księgach. Zgodził się, że przychód można wykazać w nich, przyjmując jako moment uzyskania go ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano dostaw lub wykonano usługi, o ile nie będzie to później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.
Renata Kotecka dodaje, że zgodnie z interpretacją nie będzie więc trzeba wykazywać w księgach rachunkowych oraz w rejestrze VAT każdej dostawy pod inną datą. Będzie to można zrobić raz, np. z datą ostatniego dnia miesiąca.
Ekspert wyjaśnia też, że przychody z dostaw z danego miesiąca udokumentowane jedną fakturą można ująć w księgach wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca. Ujęcie tego później byłoby niezgodne z przepisami, gdyż nie odzwierciedlałoby faktycznie dokonanej transakcji.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2013 r., nr IPPB3/423-465/13-4/MS1