Można potrącić podatek z faktur dokumentujących wydatki marketingowe poniesione na upowszechnienie wśród uczniów wiedzy, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. Są one pośrednio związane z działalnością opodatkowaną spółki – dystrybutora prądu – uznał NSA.
Chodziło o firmę działającą w grupie kapitałowej. Zleciła ona organizację w szkołach podstawowych w Lublinie konkursu plastycznego „Maluj z energią”. Miał on na celu zwiększenie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci i był traktowany jako element kształtowania nowej polityki wizerunkowej spółki. Ta jako zarejestrowany podatnik VAT otrzymywała faktury od swojego zleceniobiorcy organizującego w jej imieniu konkurs. Zapytała izbę skarbową, czy ma w związku z tym prawo do odliczenia daniny z takich dokumentów zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Sama uważała, że tak, gdyż wydatki, które poniosła, są pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Wyjaśniła, że koszty organizacji konkursu są związane z działaniami ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu, którą można określić jako inwestycje w relacje z różnymi podmiotami (co ostatecznie może mieć wpływ na efekty prowadzonej działalności gospodarczej). Spółka buduje w ten sposób swój pozytywny wizerunek oraz przez upowszechnienie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej zmniejsza prawdopodobieństwo występowania awarii w jej dostawach, co powinno ograniczyć jej całościowe koszty.
Te argumenty nie przekonały izby skarbowej. Uznała, że brak jest zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego związku wydatków na konkurs z opodatkowaną działalnością spółki.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który uchylił interpretację izby. Podkreślił, że nie uzasadniła ona należycie, dlaczego argumenty o pośrednim związku konkursu z działalnością opodatkowaną są błędne. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się, że izba nie miała racji. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek podkreśliła, że sporne wydatki jako marketingowe są pośrednio związane z działalnością opodatkowaną, a więc spółka ma prawo do odliczenia daniny z dokumentujących je faktur. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 listopada 2013 r. sygn. akt I FSK 1606/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia