Jeśli podatnik na żądanie izby skarbowej nie doprecyzuje stanu faktycznego, nie może liczyć na uzyskanie interpretacji indywidualnej.
O wykładnię wystąpiła kobieta będąca udziałowcem spółki z o.o. Podmiot ten zamierzał powołać nową spółkę komandytowo-akcyjną, w której statucie miała być zapisana możliwość wypłaty akcjonariuszom dywidendy rzeczowej. Kobieta zamierzała objąć akcje w SKA i liczyła, że jako przypadającą na nią część zysku otrzyma nieruchomość. Następnie chciała ją sprzedać. Zapytała izbę skarbową, czy taka transakcja będzie podlegała VAT.
Organ poprosił o informacje uzupełniające, m.in. czy kobieta jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, czy prowadzi działalność gospodarczą, jakiego rodzaju nieruchomość otrzyma oraz czy będą spełnione warunki ustawowe pozwalające na zwolnienie sprzedaży z daniny. Podatniczka nie odpowiedziała na te pytania. Wyjaśniła, że jest na to za wcześnie, a ona sama pyta o hipotetyczny stan przyszły i o to, czy transakcja w ogóle będzie podlegać VAT, a nie o to, czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia ustawowego.
Izba nie wydała interpretacji, gdyż stan faktyczny nadal był niejasny, a więc wniosek nie spełniał wymogów formalnych z art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Stanowisko fiskusa potwierdziły wyroki sądów obu instancji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przypomniał, że stan faktyczny, który ma być przedmiotem interpretacji, musi być przedstawiony konkretnie i jednoznacznie, dlatego izba miała prawo żądać jego doprecyzowania.
Także NSA uznał, że izba słusznie wystąpiła o doprecyzowanie stanu faktycznego, a kobieta powinna udzielić odpowiedzi, a nie podejmować merytoryczną polemikę. – Na taką jest miejsce dopiero po wydaniu interpretacji – wyjaśnił sędzia Artur Mudrecki. Podkreślił także, że NSA nie zgadza się z dotyczącym identycznego problemu prawomocnym wyrokiem wrocławskiego WSA z 3 lipca 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 520/12), w którym sąd uznał, iż podobnie przedstawiony stan faktyczny jest wystarczający, i nakazał wydanie interpretacji. Wyrok NSA jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1603/12.