Przenosząc stratę na spółkę komandytowo-akcyjną, można przedłużyć możliwość jej rozliczania już po jej przekształceniu - Piotr Zając, menedżer w Mazars Audyt

Od 2014 r. przybędzie nowy podatnik CIT – spółka komandytowo-akcyjna (SKA). Czy ze wszystkimi konsekwencjami?

Co do zasady SKA mają być pełnoprawnymi podatnikami CIT, na co wskazywało uzasadnienie do projektu i wyjaśnienia ministra finansów. W projekcie przemycono wprawdzie kilka detali, które powodują, że SKA będą w pewnych sytuacjach mniej efektywne podatkowo od tradycyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dotyczy to m.in. braku zwolnienia dotyczącego wymiany udziałów). Niemniej przysługiwać im będą podstawowe uprawnienia podatników CIT, takie jak prawo do kosztów uzyskania przychodów, zwolnień oraz rozliczania straty podatkowej.

Pozostaje przygotować się do nowych wymogów. Na co zwrócić szczególną uwagę?

W krótkim odstępie czasu podmiot transparentny podatkowo (niepłacący podatku) stanie się pełnoprawnym podatnikiem CIT. Taka sytuacja dla większości osób mających związek z rozliczeniami podatkowymi kojarzy się z niezliczoną liczbą problemów i niejasności. Należy jednak zastanowić się, czy ten moment nie daje jednocześnie możliwości zoptymalizowania swoich rozliczeń.

A daje?

Należy podkreślić, że nie wszystkie SKA staną się podatnikiem od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z powszechnie akceptowaną praktyką i przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej, zmiany w zakresie podatku dochodowego powinny obowiązywać od początku roku obrotowego. Zatem w przypadku SKA, które mają rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zaczną obowiązywać później. Przykładowo dla spółki, której rok obrotowy trwa od początku czerwca do końca maja – będą wiążące od czerwca 2014 r. Można też czas wykorzystać w celu np. korzystnego rozliczenia straty.

Ustawodawca uregulował przecież sposób rozliczenia strat ponoszonych przez wspólników SKA.

Zgadza się. Zgodnie z nimi do rozliczenia straty SKA należy stosować odpowiednio przepisy ustawy o CIT. Oznacza to, że stratę podatkową co do zasady można rozliczać maksymalnie przez pięć lat, przy czym nie więcej niż 50 proc. straty w danym roku. Przepisy przejściowe wprowadzają specyficzną regulację. Pozwala ona komplementariuszowi rozliczyć stratę poniesioną przez SKA w takiej części, w jakiej w roku poniesienia tej straty jego przychody z udziału w SKA pozostawały do ogólnej kwoty jego przychodów. W praktyce w znakomitej większości przypadków w roli komplementariusza występują spółki celowe (z reguły sp. z o.o.), których jedynym źródłem przychodów jest udział w SKA (mimo że jednocześnie na komplementariusza przypadał zwykle znikomy ułamek przychodów SKA). W efekcie większość komplementariuszy będzie miało prawo rozliczyć całą stratę poniesioną przez spółkę komandytowo-akcyjną.

W jaki sposób skorzystać z tej możliwości?

Ponieważ większość struktur wykorzystujących w swojej konstrukcji SKA po wprowadzeniu zmian będzie wysoce nieefektywna, znakomita część przedsiębiorców musi rozważyć restrukturyzację swoich przedsiębiorstw. Przy okazji wprowadzanych zmian możliwe będzie skorzystanie z regulacji przejściowych w celu zoptymalizowania rozliczeń podatkowych i wydłużenia okresu, w którym możliwe będzie rozliczenie straty.

Czy możemy podać przykład?

Załóżmy, że komplementariusz posiada prawo do udziału w 1 proc. zysku SKA, w takiej samej części konsoliduje ze swoimi jej koszty i przychody. Z drugiej strony akcjonariusz (spółka kapitałowa) ma prawo do 99 proc. zysku, który jednak jest opodatkowany dopiero w momencie otrzymania dywidendy. W przypadku gdy pięcioletni okres dostępności straty podatkowej upływa lub przedsiębiorca (akcjonariusz) przewiduje, że nie zdąży rozliczyć jej w całości, może rozważyć sprzedaż części swojego przedsiębiorstwa do SKA. W takim wypadku przychód ze sprzedaży zostanie rozliczony z częścią dostępnej straty. Natomiast SKA poniesie koszty skutkujące powstaniem straty u niej.

Jakie praktyczne skutki będzie mieć takie działanie?

Zabieg ten, z uwagi na rozliczenie straty przez przedsiębiorcę czy akcjonariusza, nie powinien – przy odpowiednim ustaleniu warunków i parametrów finansowych transakcji – spowodować dodatkowych obciążeń podatkowych poza podatkiem od czynności cywilnoprawnych (od umowy sprzedaży). Biorąc pod uwagę brzmienie przepisów przejściowych, po 1 stycznia 2014 r. to komplementariusz będzie miał prawo rozliczenia całości straty podatkowej SKA poniesionej przed tym terminem albo przed rozpoczęciem nowego roku obrachunkowego, jeśli nie zaczyna się on 1 stycznia. W następnym kroku należy rozważyć połączenie komplementariusza z SKA. Przy odpowiednim dostosowaniu umowy spółki trafi do niego przedsiębiorstwo znajdujące się w SKA, natomiast zgodnie z treścią nowelizacji pięcioletni okres rozliczenia straty rozpocznie bieg na nowo.