Stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego, będący pracownikiem naukowym uczelni, ma prawo, tak jak i inni naukowcy i doktoranci, do preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo że przepis nie mówi tego wprost.
Na infolinię podatkową zadzwonił pracownik naukowy wyższej uczelni, który w 2011 r. otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zostało mu ono przyznane w ramach wsparcia dla młodych wybitnych naukowców i jest przekazywane z ministerstwa na konto uczelni. Ta następnie wypłaca pieniądze co miesiąc na rachunek pracownika na podstawie odrębnie sporządzonej umowy. – Czy takie stypendium korzysta również ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT? – pyta naukowiec.
W opinii Ministerstwa Finansów takie wsparcie również uprawnia do zwolnienia. Skoro bowiem dla objęcia określonego stypendium naukowego zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wystarcza zatwierdzenie zasad jego przyznawania przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to tym bardziej – jak twierdzi MF – warunek ten należy uznać za spełniony wówczas, gdy zasady przyznawania stypendiów naukowych zostały uregulowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w wydanym przez niego rozporządzeniu (po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dlatego zwolnienie w PIT ma także zastosowanie do stypendiów naukowych przyznanych na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
Jednocześnie MF przyznaje, że brzmienie przepisu podatkowego może rodzić wątpliwości. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 39 wolne od podatku dochodowego są dwa rodzaje stypendiów. Po pierwsze, te otrzymywane na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Po drugie, inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności – pod warunkiem że zasady ich przyznawania będą ostatecznie zatwierdzone przez właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Pytanie więc, czy zwolnione od PIT są też stypendia otrzymywane na podstawie innych ustaw niż te wymienione, np. stypendia dla wybitnych młodych naukowców, otrzymywane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki. Wątpliwości te jednak MF rozstrzygnęło na korzyść podatników.