Preferencja w PIT i CIT przysługuje podmiotom, które nabywają innowacyjne wartości niematerialne i prawne, czyli np. licencje i oprogramowanie. Aby odliczyć połowę poniesionych wydatków, trzeba spełnić wiele warunków.

Czy każdy ma prawo do odliczenia przy zakupie

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła specjalistyczne oprogramowanie niezbędne jej do pracy. Czy może skorzystać z ulgi na nowe technologie?
Warunki skorzystania z ulgi na zakup nowych technologii wynikają z art. 26c ustawy o PIT oraz 18b ustawy o CIT. Nawet jeśli nabyte specjalistyczne oprogramowanie spełnia definicję nowych technologii, to i tak podatnik nie będzie mógł skorzystać z tej preferencji, ponieważ nie jest przedsiębiorcą.
Z art. 26c ust. 3 ustawy o PIT wynika wprost, że prawo do odliczenia wydatku na nabycie nowych technologii przysługuje osobie, która uzyskuje przychody z działalności gospodarczej. Kwota odliczeń nie może jednak przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego z tego źródła. Oznacza to, że w ramach ulgi nie można poniesionych wydatków odliczyć od dochodu z pracy na etacie. Przepisy nie pozwalają też skorzystać z ulgi, jeśli podatnik w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Z ulgi mogą korzystać również podatnicy CIT. Warunki są analogiczne do tych z ustawy o PIT.
Podstawa prawna
Art. 26c ust. 1-4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy nabycie nowoczesnych urządzeń uprawnia do ulgi

Spółka kupiła urządzenia wraz z licencją na oprogramowanie. Jedno bez drugiego nie będzie działać. Czy taki wydatek może odliczyć od podstawy opodatkowania CIT?
Ulga na nowe technologie nie obejmuje wydatków na urządzenia, choćby były najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami na świecie. Przysługuje jedynie w związku z wydatkami na oprogramowanie. Wynika to z obecnej konstrukcji ulgi.
Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy o CIT za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Ważne jest, aby technologia nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat, co musi potwierdzać opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.
Urządzenia nie są wartościami niematerialnymi i prawnymi, tylko środkami trwałymi. O tym, że podatnik nie może odliczyć wydatków na nabycie urządzeń niezbędnych do zainstalowania oprogramowania, orzekał również Naczelny Sąd Administracyjny (np. w wyroku z 18 października 2012 r., sygn.akt II FSK 275/11). Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej restauracje, która kupiła terminale wyposażone w indywidualne, przygotowane wyłącznie na jej potrzeby oprogramowanie. Terminale były integralną częścią systemu, oprogramowania nie można zainstalować poza nimi. Spółka nie mogła też kupić samego oprogramowania. Sąd orzekł, że w takiej sytuacji jedynie oprogramowanie korzysta z ulgi na nowe technologie. Argumentował, że ustawodawca jasno określił, co mieści się w pojęciu nowych technologii. Zdaniem NSA nie można do nich zaliczyć terminali. Sąd uzasadnił, że nie ma sprzeczności w tym, aby wspierać innowacyjność w gospodarce i jednocześnie aby ulga obejmowała wyłącznie nowe technologie w postaci niematerialnych efektów prac rozwojowych bez materialnych składników majątku potrzebnych do ich użytkowania.
Dla spółki oznacza to, że od podstawy opodatkowania będzie mogła odliczyć jedynie wydatki na nabycie oprogramowania (a konkretnie 50 proc. tej sumy). Powinna więc rozdzielić kwotę, którą musiała zapłacić za urządzenia i za oprogramowanie.
Podstawa prawna
Art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy odlicza się wydatki na innowacyjne rozwiązania

Czytelnik nabył nową technologię: licencję na specjalistyczny program. Jak ma zastosować ulgę? Czy wydatki może odliczyć od podatku?
Ulga na nowe technologie pomniejsza podstawę opodatkowania. Oznacza to w praktyce, że odlicza się ją od dochodu, a nie od podatku. Takie są obecne regulacje, choć faktycznie pojawiają się już pomysły zmian w kierunku możliwości odliczania części wydatków również od podatku.
Przykładowo Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby podatnicy mogli odliczać 126 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z nowymi technologiami. Firma mogłaby więc wydatek w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a ponadto 26 proc. wydanej sumy odliczyć od podatku. Przykładowo jeśli firma wyda 100 tys. zł na nabycie (albo – co ma być nowością – wytworzenie) nowej technologii, to mogłaby całą sumę zaliczyć do kosztów, a ponadto mogłaby 26 tys. zł odliczyć od podatku dochodowego. To jednak dopiero pomysł. Na razie nie ma nawet projektu takich zmian.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o PIT i CIT podatnicy mogą odliczyć wydatki na nabycie nowych technologii od podstawy opodatkowania, czyli dochodu. Nie można jednak odjąć od niego całej wydanej sumy. Przepisy pozwalają pomniejszyć dochód tylko o kwotę stanowiącą 50 proc. poniesionych wydatków.
Podstawa prawna
Art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 26c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy koszty wytworzenia wynalazku obniżą podatek

Podatnik, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zainwestował, aby wytworzyć nową technologię. Nie wykorzystywał do tego żadnych nowoczesnych rozwiązań wprowadzonych w ostatnich pięciu latach. Na swój wynalazek uzyskał patent. Czy poniesione wydatki będzie mógł odliczyć od dochodu z tego źródła?
Ulga w PIT (i analogiczna w CIT) dotyczy wyłącznie nabycia nowych technologii. Wynika to z przepisów. Nie ma więc możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania w ramach ulgi na nowe technologie w przypadku wydatków poniesionych na wytworzenie wynalazku, nawet jeśli podatnik uzyskał ochronę w postaci patentu. Przepisy pozwalają jedynie odliczyć wydatki na nabycie nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż przez ostatnie 5 lat. Podatnik może jedynie pomniejszyć dochód o połowę wydatków na taką technologię. Jeśli jednak nie wykorzystywał do wyprodukowania swojego wynalazku nabytych nowoczesnych rozwiązań, to nie skorzysta z ulgi.
Czytelnik może jednak zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych, o ile mają one związek z uzyskaniem przychodów albo zabezpieczeniem lub zachowaniem ich źródła.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1, art. 26c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy niezbędne jest pozyskanie opinii jednostki naukowej

Spółka zamierza nabyć nową technologię, przygotowaną wyłącznie na jej potrzeby i dostosowaną do jej wymagań. Jest to absolutna nowość. Nikt inny nie korzystał jeszcze z tego rozwiązania. Czy musi prosić instytut naukowy o potwierdzenie, że jest to innowacyjna technologia?
Wymóg uzyskania opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej wynika z przepisów dotyczących ulgi na nowe technologie. Nie ma możliwości pominięcia takiego potwierdzenia, nawet jeśli podatnik jest przekonany, że nabył najnowsze rozwiązanie (wartość niematerialną i prawną), które spełnia wszystkie ustawowe wymogi, aby uznać je za nową technologię.
Opinia musi być wydana przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z jej art. 2 pkt 9 są to prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.
Podstawa prawna
Art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Czy preferencję rozlicza się w rocznym zeznaniu PIT-36

Przedsiębiorca zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie. Zastanawia się, jak ją rozliczyć. Czy powinien ją ująć w deklaracji PIT?
Ulgę na nowe technologie rozlicza się w deklaracji podatkowej, a w praktyce w zeznaniu rocznym. Osoby uzyskujące dochody z działalności gospodarczej (tylko takie mają prawo do ulgi w PIT) rozliczają się na formularzach PIT-36 oraz PIT-36L.
Jak wynika z art. 26c ust. 7 ustawy o PIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowej technologii. Przepis precyzuje również, że w sytuacji gdy podatnik w roku, za który rozlicza ulgę, miał stratę albo jego dochód nie pozwala na odliczenie całego wydatku, to może pozostałą część (a nawet całą ulgę) odliczyć w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Podstawa prawna
Art. 26c ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).\\