Przepisy dotyczące obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów zawarte są w art. 20 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej ustawa o VAT). Z regulacji tych wynika, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli przed upływem tego terminu podatnik wystawi fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Gdy zdarzy się, że przed dokonaniem wspomnianej dostawy otrzymano całość lub część ceny, to wtedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

W art. 20 ustawy o VAT zawarte są też unormowania dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku takiego nabycia - generalnie - obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przypadku gdy przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia. Regulację tę należy również stosować odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Warto w tym miejscu przedstawić pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 22 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 47/06 niepublikowany). Zdaniem NSA, jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą, odnoszącą się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i faktura ta wykazuje kwotę wyrażoną w walucie obcej, to dla rozliczeń z tytułu VAT nie ma znaczenia kurs tej waluty z dnia wystawienia faktury korygującej.

Warto też pamiętać o regulacjach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Otóż w takim przypadku, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Ważne! Jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, to wtedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl